Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta

Order Newsletter: 1 Position: 150409 (oferta nr 2843174)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-10-15

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Część I: Rozbudowa cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego Torunia miasta o punkt kamerowy w Kaszczorku przed mostem na rzece Drwęca. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) budowę i uruchomienie punktu kamerowego wraz z niezbędną infrastrukturą, zbudowanego w oparciu o szybkoobrotową, zewnętrzną kamerę IP o rozdzielczości zgodnej ze standardem SMPTE 274M, przeznaczonej do pracy w trybie 24/7/365 w rejonie mostu na rzece Drwęcy przy ul. Turystycznej w Kaszczorku; 2) budowę przyłącza światłowodowego dla punktu kamerowego wymienionego w ust. 1 do miejskiej sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu pn. Nowoczesna siec szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia i zasilania energetycznego do budowanych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP; 3) budowę i uruchomienie sieci transmisyjnej gwarantującej właściwe przesyłanie danych z kamery i zarządzanie nią z poziomu Centrum Nadzoru przy ul. Legionów 70/76; 4) konfigurację platformy zarządzającej VMS Genetec Security Center 5.3 związaną z realizowaną rozbudową systemu monitoringu; 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 1.2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia wraz z budową monitoringu Trasy Wschodniej na odcinku od Pl. Daszyńskiego do ul. Łódzkiej wykonanej przez firmę SoftBlue z Bydgoszczy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i z uwzględnieniem najlepszych praktyk branżowych, na podstawie następujących dokumentów: 1) dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 1 do siw; 2) dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowych punktów kamerowych stanowiące załącznik nr 2 do siwz: a) Projekt Zagospodarowania Terenu pn. Nowo projektowane punkty kamerowe na obszarze miasta Torunia; b) Projekt Zagospodarowania Terenu pn. Istniejące i nowo projektowane punkty kamerowe; c) Karty uzgodnień prac w budynkach pn. Istniejące i nowo projektowane punkty kamerowe systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia; d) Projekt Wykonawczy pn. Projektowane punkty kamerowe systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia wraz z erratą; e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych pn. Projektowane i istniejące punkty kamerowe na obszarze miasta Torunia; f) Przedmiar robót dla zadania pn. Nowe punkty kamerowe. 1.3 przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie, wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej w następującym zakresie rzeczowym: części I: kompletnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby monitoringu wizyjnego; Część II: Dostawa i instalacja 38 licencji wraz z 5 letnim pakietem SMA i failover umożliwiających włączenie kamer analogowych do platformy Genetec zarządzającej systemem cyfrowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information