Przebudowa lokalu mieszkalnego na rodzinny dom dziecka przy ul. Mickiewicza 5 m 3B w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 270782 (oferta nr 2840856)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-10-13

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa lokalu mieszkalnego na rodzinny dom dziecka przy ul. Mickiewicza 5 m 3B w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Przebudowa lokalu mieszkalnego na rodzinny dom dziecka przy ul. Mickiewicza 5 m 3B w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty rozbiórkowe w tym zeskrobanie starej farby 738 m², rozebranie ścianki z cegieł grub.1/4 21 m², wykucie z muru 16 szt. ościeżnic, szczegółowy zakres prac należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, 2) zamurowania nadproża, zakres prac wykonać zgodnie z przedmiarem robót, 3) wykonanie nowych ścianek g-k ok. 11 m², 4) zerwanie starych i wykonanie nowych posadzek, zakres prac wykonać zgodnie z przedmiarem robót, 5) wykończenie ścian, zakres prac wykonać zgodnie z przedmiarem robót, 6) wykończenie sufitów, zakres prac wykonać zgodnie z przedmiarem robót, 7) stolarka okienna i drzwiowa, zakres prac wykonać zgodnie z przedmiarem robót, 8) remont balkonu, zakres prac wykonać zgodnie z przedmiarem robót, 9) wykonanie kanału wentylacyjnego, zakres prac wykonać zgodnie z przedmiarem robót, 10) wykonanie prac elektrycznych jak; montaż rozdzielnicy i wlz, instalacji oświetleniowej i gniazd, instalacji TV, instalacji internetowej, zakres prac wykonać zgodnie z przedmiarem robót, 11) wykonanie prac sanitarnych jak: instalacji wod.- kan., gazowej, c.o., zakres prac wykonać zgodnie z przedmiarem robót, Zakres prac nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia meblowego i AGD. 1.3.. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w przedmiarze robót, który stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i nakładów pracy, projekcie budowlanym z uwzględnieniem zmian zawartych w aneksie do projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez: Biuro Usług Kosztorysowo Budowlanych PROFFI-BUD Marek Kłos - przedmiar robót; ENEPROJEKT Adam Dziamski - projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; opracowanie własne Zamawiającego - aneks do projektu budowlanego) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w kosztorysie ofertowym. 1.5. Przedmiar robót (wraz z projektem budowlanym i aneksem do projektu budowlanego oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) który otrzymał Wykonawca zostanie wypełniony przez Wykonawcę i jako kosztorys ofertowy Wykonawcy zawierający ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. 1.6. Jeżeli w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót oraz w zakresie wynikającym z projektu budowlanego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aneksem do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac uzupełniających lub dodatkowych lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 454530007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information