Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 145987 (oferta nr 2834535)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-10-06

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu. 1.2. Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129). 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania remontu i przebudowy budynku, w tym także zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz podłączenia do infrastruktury i zagospodarowania terenu. 1.4. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia: - Teren opracowania: działki geod. o numerach: 268/1, 268/3, 268/4, 268/5, 270/1, 270/3, 270/23, 271/5, 269/2, 269/1, 267, 295/2 - obręb 8. - Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu zamówienia jest inwentaryzacja budynku wykonana w 2011 r. przez DEMIURG Mikołaj Jankowski, ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań (stanowiąca załącznik do SIWZ), którą należy sprawdzić i zweryfikować w zakresie wszystkich wykonanych i przekazanych Wykonawcy opracowań. - Celem określenia oczekiwań Zamawiającego w stosunku do funkcji obiektu załączono do SIWZ zarys wstępnej koncepcji zagospodarowania nieruchomości (oprac. WKSiI lipiec 2015 r.) oraz raport z konsultacji społecznych w sprawie sposobu zagospodarowania obiektu - jako materiał dodatkowy, stanowiący podstawę do sporządzenia wstępnej koncepcji zagospodarowania nieruchomości. Należy także we współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej uwzględnić możliwość przeniesienia do obiektu Społecznego Ogniska Artystycznego (z budynku Przedszkola Miejskiego nr 4), ewentualnie innych podobnych działalności z terenu osiedla. - W ramach prac przedmiotu zamówienia należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego opracowania oraz udział w konsultacjach społecznych w charakterze prelegenta. 1.5. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) program funkcjonalno-użytkowy (składający się z części opisowej i informacyjnej) wraz z koncepcją zagospodarowania obiektu (schematy zagospodarowania kondygnacji i terenu), 2) ustalenie szacowanych kosztów realizacji zadania w zakresie robót budowlanych jak i wyposażenia, umów przyłączeniowych, kosztów dokumentacji, nadzorów autorskich i inwestorskich oraz innych niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania, 3) program funkcjonalno-użytkowy także w wersji elektronicznej w formacie doc, pdf i dwg. 1.6. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego, w terminie do 3 tygodni od zawarcia umowy), 4) uzyskanie opinii czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę stosownego wniosku do podpisu przez Zamawiającego wraz z załącznikami, w terminie do 3 tygodni od zawarcia umowy), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o warunkach zabudowy i inne wymagane przy projektowaniu przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego, w terminie do 3 tygodni od zawarcia umowy), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanych opracowań w zakresie objętym umową. 1.7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową. 1.8. Ustala się wykonanie opracowań przedmiotu zamówienia (wersja papierowa) w ilości: po 5 egz. każdego opracowania. Przedmiot zamówienia należy wykonać także w wersji elektronicznej - w 2 egz. (w formacie doc, pdf i dwg; 1egz. wersji elektronicznej powinien obejmować wszystkie opracowania za wyjątkiem szacowanych kosztów realizacji zadania; a 2-gi egz. wersji elektronicznej powinien obejmować szacowane koszty realizacji zadania), którą Wykonawca dostarczy w terminie określonym w § 3 wzoru umowy. Wersja elektroniczna winna posiadać nazewnictwo identyczne z zawartością opracowania w wersji papierowej. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 1.9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 722500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 91 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30