Termomodernizacja budynku głównego w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 144067 (oferta nr 2830577)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-10-01

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja budynku głównego w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: a)ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą poniżej terenu wraz z izolacją przeciwwilgociową, b)ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą powyżej terenu, c)ocieplenie stropodachów wełną mineralną twardą z pokryciem jednokrotnym papą termozgrzewalną, d)pozostałe prace towarzyszące: naprawa tynków na murkach betonowych, remont podestów, schodów i wejść do budynku, wymiana 1 szt. drzwi wejściowych, wykonanie opasek z kostki betonowej, e)regulacja instalacji centralnego ogrzewania, f) roboty branży elektrycznej (instalacja podgrzewu rynien oraz montaż 3 kpl. lamp oświetleniowych) Z zakresu przedmiotu umowy wyłącza się wykonanie nawierzchni terenu, boisk, rozbiórki budynków, kanalizacji deszczowej. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem ust. 2.1 oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wyk. przez Thermoprojekt Projekty Inwestycji Budowlanych Jacek Winogrodzki; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. Uwaga: W związku z wykonywaniem prac na czynnym obiekcie Wykonawca powinien tak zorganizować i zabezpieczyć plac budowy oraz prowadzenie robót - aby nie powodowało to utrudnień funkcjonowania placówki oświatowej oraz nie stwarzało zagrożeń dla przebywających w niej osób. 5. Przedmiar robót został wręczony Wykonawcy jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy wyceny i został zweryfikowany przez Wykonawcę. 6.Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w projekcie, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót jeżeli w projekcie nie wskazano żadnych materiałów lub rozwiązań technicznych (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac uzupełniających lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie. Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający założenia określone w § 4 i § 8 wzoru umowy opracuje w terminie 2 tygodni od zawarcia umowy Wykonawca i przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu. Termin zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego określa się na 2 tygodnie od dnia jego otrzymania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach;

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30