Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów nr 15, 16 i 18 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82-84 w Toruniu na potrzeby osób niepełnosprawnych

Order Newsletter: 1 Position: 142297 (oferta nr 2827225)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-29

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów nr 15, 16 i 18 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82-84 w Toruniu na potrzeby osób niepełnosprawnych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów nr 15, 16, 18 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84 w Toruniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: I. Adaptacja bud. nr 18 na Środowiskowy Dom Samopomocy: a) roboty budowlane stanu surowego, b) wykonanie instalacji sanitarnych, c) wykonanie instalacji elektrycznych, d) wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych prac wykończeniowych, II. Adaptacja bud. nr 15 i 16 na Warsztaty Terapii Zajęciowej: a) roboty budowlane stanu surowego, b) wykonanie instalacji sanitarnych, c) wykonanie instalacji elektrycznych, d) wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych prac wykończeniowych, III. Budowa Budynku Wypalania Ceramiki: a) roboty budowlane stanu surowego, b) wykonanie instalacji sanitarnych, c) wykonanie instalacji elektrycznych, d) wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych prac wykończeniowych, IV. Elementy zagospodarowania terenu: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b) wykonanie robót zimnych i podbudowy pod drogi i chodniki, c) nawierzchnie z kostki betonowej, d) chodniki z warstwy żwirowo-asfaltowej, e)wykonanie obrzeży betonowych, f) wykonanie trawników, nasadzenia krzewów, wykonanie gruntowych dróg ogrodowych, g) wykonanie ogrodzenia betonowego prefabrykowanego ok. 374 mb, montaż bramy dwuskrzydłowej, h) wykonanie elementów małej architektury: ławki drewniane i kosze na śmieci, dwa kontenery na odpady stałe. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez APM-BIN Mikołajewski Piotr; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 5. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Termin realizacji: Etap I (tj. całość zadania, z wyłączeniem wykonania trawników i nasadzeń krzewów) - 60 tygodni od zawarcia umowy Etap II (tj. wykonanie trawników i nasadzeń krzewów) - 30.11.2016 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 420 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30