Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Chłopickiego 12/12A w Toruniu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Order Newsletter: 1 Position: 253838 (oferta nr 2826052)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-28

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Chłopickiego 12/12A w Toruniu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Chłopickiego 12/12A w Toruniu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic po odkryciu ich i przesuszeniu, remont elewacji ceglanej, - ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz ścian podziemia od zewnątrz do poziomu fundamentów, - wymiana stolarki zewnętrznej oraz wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, - docieplenie stropodachu, wymiana pokrycia dachu wraz z naprawą kominów, wymiana instalacji odgromowej, - osuszenie i odgrzybienie zawilgoconych w wyniku pożaru ścian i stropów, - rozebranie istniejących ścianek działowych, drewnianych, - wykonanie nowych lekkich ścianek działowych, - remont klatki schodowej - oczyszczenie spoczników i stopni z kamienia, wymiana lastryka na płytki granitowe, uzupełnienie i malowanie balustrad, malowanie ścian, - wymiana wtórnej oraz renowacja oryginalnej stolarki drzwiowej, - naprawa z częściową wymianą istniejącego tynku, gładzie gipsowe, malowanie, glazura w łazienkach, fartuchy z glazury w kuchniach, - wykonanie podłóg pokoi z paneli, łazienki, kuchnie i przedpokoje płytki ceramiczne, - instalacja c.o. i węzła cieplnego - ciepło z sieci EDF, - wymiana instalacji wod.- kan. w budynku wraz z białym montażem, wodomierze wody zimnej na klatce schodowej, - nowa instalacja gazowa na potrzeby kuchenek 4-palnikowych, gazomierze usytuowane na klatkach schodowych, - wymiana instalacji elektrycznych z umieszczeniem układów pomiarowo-rozliczeniowych na klatce schodowej, - instalacja domofonowa, telewizyjna i telefoniczna, - naprawa i uzupełnienie istniejących kominów dymowych i wentylacyjnych, rozbiórka pieców kaflowych, - roboty zewnętrzne: utwardzenie drogi dojazdowej do budynku, wykonanie chodnika i opaski wokół budynku oraz ukształtowanie i uporządkowanie terenu wraz z odwodnieniem, remont płotu od strony tylnej budynku, plac zabaw. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wyk. przez Architektoniczną Pracownię Projektową Tomasz Drożdżyński; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Termin realizacji zamówienia: Etap I, tj. I klatka schodowa z mieszkaniami i piwnicami: - rozpoczęcie - w dniu przekazania placu budowy - zakończenie - nie później niż 10 tygodni (70 dni) od przekazania placu budowy Etap II, tj. II klatka schodowa z mieszkaniami i piwnicami oraz zagospodarowanie terenu i elewacja: - rozpoczęcie - w dniu przekazania placu budowy - zakończenie - nie później niż 29 tygodni (203 dni ) od przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem, iż przekazanie Wykonawcy placu budowy dla Etapu I i Etapu II nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat (planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie - do 15.02.2016 r.). Zamawiający zastrzega również przesunięcie terminu rozpoczęcia przedmiotu umowy - poszczególnego Etapu z powodu opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat. Wówczas ulegnie przesunięciu termin zakończenia przedmiotu umowy - poszczególnego Etapu odpowiednio o ilość dni wydłużenia planowanego terminu podpisania umowy o dofinansowanie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 203 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następuj

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30