Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Niesiołowskiego 4 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 140945 (oferta nr 2824596)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-25

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Niesiołowskiego 4 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Niesiołowskiego 4w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą poniżej terenu wraz z izolacją przeciwwilgociową, - ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą powyżej terenu, - ocieplenie stropodachów wentylowanych granulatem z pokryciem papą termozgrzewalną, - naprawa murków betonowych, - remont tarasu zewnętrznego, remont podestów, schodów i wejść do budynku wraz z daszkami i balustradami, - naprawa kominów, remont naświetli piwnicznych, opaska wokół budynków, montaż wycieraczek w wejściach, - podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej, - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i 6 cm, - odwodnienie terenu poprzez wpusty uliczne wprowadzone do kanalizacji deszczowej, - wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji, - roboty branży elektrycznej (instalacja podgrzewu rynien, odgromowa), - roboty branży teletechnicznej obejmujące monitoring, - wywóz, utylizacja odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wyk. przez Thermoprojekt Projekty Inwestycji Budowlanych Jacek Winogrodzki; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. Uwaga: W związku z wykonywaniem prac na czynnym obiekcie Wykonawca powinien tak zorganizować i zabezpieczyć plac budowy oraz prowadzenie robót - aby nie powodowało to utrudnień funkcjonowania przedszkola oraz nie stwarzało zagrożeń dla przebywających w nim osób. 1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 1.6. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia. Etap I, tj. całość przedmiotu umowy z wyłączeniem wymiany instalacji c.o. i malowania pomieszczeń po wymianie instalacji c.o.: - rozpoczęcie - w dniu zawarcia umowy - zakończenie - 30.05.2016 r. Etap II, tj. wymiana instalacji c.o. i malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji c.o.: - rozpoczęcie - 25.06.2016 r. - zakończenie - 20.08.2016 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 4000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30