Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. -Remont i przebudowa budynku biurowego przy Placu Św. Katarzyny 7 w Toruniu - wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

Order Newsletter: 1 Position: 251076 (oferta nr 2823788)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. -Remont i przebudowa budynku biurowego przy Placu Św. Katarzyny 7 w Toruniu - wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. -Remont i przebudowa budynku biurowego przy Placu Św. Katarzyny 7 w Toruniu- wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 1.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zrealizowania remontu i przebudowy na cele biurowe Urzędu Miasta Torunia, w tym także zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych, - materiałem wyjściowym do realizacji prac projektowych jest inwentaryzacja budynku wykonana w 2012 r. przez -Thermoprojekt- Toruń (stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ), - w ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego opracowania. 2.Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu umowy: 1) projekt koncepcyjny (zawierający:rzuty kondygnacji, opis techniczny), 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego,w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu,oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu, 3) projekt technologii węzła cieplnego oraz AKPiA, 4) projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz, 5) projekt instalacji ogrzewania rynien, 6) projekt instalacji niskoprądowych komputerowych, telefonicznych , sygnalizacji włamania i napadu, p.poż., domofonu, 7) audyt energetyczny budynków z uwzględnieniem termomodernizacji i wyposażenia obiektu w odnawialne źródła energii, 8) ekspertyza konstrukcyjna, przeciwpożarowa, 9) program prac konserwatorskich, 10) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu, scenariusz zdarzeń pożarowych, 11) inwentaryzacja zieleni w zakresie wymaganym do realizacji całego projektu, 12) ekspertyza mykologiczna, 13) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - jeżeli będzie wymagane, 14) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+wersja elektroniczna (format pdf), 15) przedmiar robót+wersja elektroniczna (format pdf i ath), 16) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 17) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych, 18) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 19) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 1.Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1)wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2)wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3)uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 4)uzyskanie opinii czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy stosownego wniosku do podpisu przez Zamawiającego wraz z załącznikami), 5)przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o warunkach zabudowy/lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o pozwoleniu na budowę lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6)w razie potrzeby przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o odstępstwa od przepisów budowlanych (przygotowane przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 7)przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 8)sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 711200005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 126 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach;

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30