Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu Miasta Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 250582 (oferta nr 2823358)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-09-24

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu Miasta Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług codziennego sprzątania w budynkach Urzędu Miasta Stalowej Woli przy: - ul. Wolności Nr 7 i Nr 9, - ul. ks. Józefa Skoczyńskiego Nr 12 i Nr 14, w okresie obwiązywania umowy, w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem urządzeń, materiałów i środków o nie niszczącym działaniu na czyszczone powierzchnie i elementy wyposażenia. 2. Usługi świadczone będą w budynkach o łącznej powierzchni 3 491,70 m2, w tym: 1) powierzchnia pokoi biurowych i sal konferencyjnych 2 078,70 m2, w tym około 60 % pokryta jest płytkami gresowymi, w 35 % panelami podłogowymi, w 5 % wykładzinami podłogowymi: 2) powierzchnia holi, korytarzy, klatek schodowych 871,80 m2 - lastriko, płytki gres; 3) powierzchnia sanitariatów i łazienek 132,40 m2 - 100 % terakota; 4) powierzchnia piwnic 408,80 m2 - płytki gres, w tym powierzchnia archiwum 221,10 m2 - płytki gres. 3. W budynku przy ul. Wolności Nr 7 znajduje się: 1) 43 pokoi biurowych i 3 sale konferencyjne (42 pomieszczeń płytki gres, 3 pomieszczenie panele podłogowe, 1 pomieszczenie wykładzina dywanowa); 2) 6 pomieszczeń sanitariatów i łazienek wyposażonych w suszarki do rąk 6 szt., dozowniki do mydła w płynie 6 szt., podajniki do papieru toaletowego (duży papier) 6 szt., umywalki 6 szt., sedesy 9 szt., pisuary 6 szt., podajnik na ręczniki Z-Z 6 szt.; 3) 14 pomieszczeń socjalnych (w pomieszczeniach biurowych) w tym 14 szt. zlewozmywaków. 4. W budynku przy ul. Wolności 9 znajduje się: 1) 40 pokoje biurowe i 1 sala konferencyjna (panele, 1 pomieszczenie - płytki gres); 2) 6 pomieszczeń sanitariatów i łazienek wyposażonych w dozowniki do mydła w płynie 6 szt., podajniki do papieru toaletowego 8 szt., sedesy 8 szt., pisuar 2 szt., umywalek 10 szt., podajnik na ręczniki Z-Z 6 szt.; 3) 2 pomieszczenia socjalne w tym 2 szt. zlewozmywaków; 4) 2 pomieszczenia ksero. 5. W budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Skoczyńskiego Nr 12 znajduje się: 1) 4 pokoje biurowe (wykładzina dywanowa); 2) pomieszczenie archiwum (płytki gres); 3) 3 pomieszczenia sanitariatów wyposażonych w umywalki 3 szt., sedesy 3 szt., pisuar 1 szt., podajniki na ręczniki Z-Z 3 szt., podajniki do papieru toaletowego 3 szt., dozowniki mydła w płynie 3 szt.; 4) 1 pomieszczenie kuchenne - 2 zlewozmywaki; 5) sala oczekiwań dla gości (wykładzina dywanowa); 6) sala ślubów (wykładzina dywanowa); 7) sala toastów (płytki gres). 6. W budynku przy ul. Skoczyńskiego Nr 14 znajduje się: 1) 6 pokoi biurowych (płytki gres); 2) pomieszczenie archiwum (płytki gres); 3) 2 pomieszczenia sanitariatów i łazienek wyposażonych w umywalki 2 szt., sedesy 2 szt., pisuar 1 szt., podajniki do papieru toaletowego (duży) 2 szt., podajnik na ręczniki Z-Z 1 szt., dozowniki mydła w płynie 2 szt. 7. Zestawienie powierzchni do sprzątania: L.p. Lokalizacja Powierzchnia biurowa / m 2 / Powierzchnia pomocnicza / m 2 / Piwnice (korytarze , archiwum) / m 2 / Powierzchnia okien jednostronnie / m 2 / hole, korytarze, kl. schodowe sanitariaty, łazienki 1 2 3 4 5 6 7 1 ul. Wolności 7 (2 kondygnacje + 2 klatki schodowe) 1 049,40 530,00 49,60 166,00 w tym arch. 49,40 231,60 2 ul. Wolności 9 (2 kondygnacje + 2 klatki schodowe ) 626,80 286,60 61,40 168,00 161,80 3 ul. Skoczyńskiego 12 ( 1 kondygnacyjny + klatka schodowa) 160,10 38,40 14,30 35,40 w tym arch. 11,40 32,60 4 ul. Skoczyńskiego 14 ( 1 kondygnacyjny + klatka schodowa ) 242,40 16,80 7,10 39,40 w tym arch. 20,00 23,20 RAZEM 2 078,70 871,80 132,40 408,80 449,20 8. W obiektach Urzędu Miasta przebywa dziennie około 180 osób, w tym: 1) ul. Wolności 7 - ok. 85 osób; 2) ul. Wolności 9 - ok 70 osób; 3) ul. Skoczyńskiego 12 - ok. 5 osób; 4) ul. Skoczyńskiego 14 - ok. 20 osób oraz interesanci. 9. Usługa sprzątania winna być wykonywana przy pomocy następującego sprzętu technicznego: wózki serwisowe, odkurzacze do pracy na sucho i mokro, urządzenia do czyszczenia powierzchni posadzek, teleskopowe przyrządy do mycia okien. 10. Wykonawca dostarczy w ramach ceny oferty do wszystkich obiektów: materiały i środki czyszczące, dezynfekujące, papier toaletowy w bębnach, ręczniki papierowe (nie pylące, białe) składane do łazienek, mydło w płynie (glicerynowe, nawilżające o delikatnym zapachu), worki na śmieci, środki zapachowe (wkłady do wc, odświeżacze powietrza) - posiadające wymagane ustawą z dnia 25 stycznia 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322 ze zm.) atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu w Polsce. Wykaz zaopatrzenia w środki czystości zawiera załącznik nr 10. 11. Usługi codziennego sprzątania będą obejmowały również sytuacje sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, sanitariatów, holi i korytarzy po wykonanych remontach oraz w przypadku awarii. 12. Wszystkie czynności porządkowe Wykonawca będzie wykonywać poza godzinami pracy Urzędu tj. po godz. 15.30 w dni robocze z wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie, w których czynności porządkowe muszą być wykonywane w godzinach pracy Urzędu do godz.15.30. dotyczy pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego pokoje: Nr 15, 18, 20, 21, 22, 32 - ul. Wolności 7. Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych ul. Skoczyńskiego 14. 13. Codziennie od godz. 10:00 na obiektach Urzędu Miasta objętych sprzątaniem w ramach zawartej umowy Wykonawca będzie realizował prace awaryjne, sprzątanie pomieszczeń wymienionych wyżej, a także utrzymywać czystość ciągów komunikacyjnych. 14. Pracownicy wykonawcy którzy będą realizować usługę, zobowiązani będą do wykonywania czynności w odzieży roboczej i ochronnej identyfikującej Wykonawcę, a także do dbania o schludny, estetyczno - higieniczny wygląd. 15. Wykonawca zobowiązany będzie: 1) Do utworzenia dziennego serwisu sprzątającego w liczbie 5 (pięciu) osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Forma umowy zawartej między wykonawcą a osobami wykonującymi czynności podczas realizacji zamówienia stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże ile osób zatrudnia/ będzie zatrudniać (od 0 do 5) na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Jedna osoba będzie wykonywała pracę od godz. 10.00, a 4 osoby od godz. 15.30. 2) do przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności sprzątania w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności sprzątania winna być każdorazowo aktualizowana. 3) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku wykonywaniem zamówionej usługi również po ustaniu umowy; 4) w czasie wykonywania usług do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz będzie ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe w związku realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę; 5) do usunięcia usterek spowodowanych przez siebie na skutek niewłaściwej eksploatacji sieci elektrycznej; 6) do usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotowej usługi stwierdzonych przez osoby wyznaczone do sprawdzenia czystości; 7) do pokrycia szkód spowodowanych użyciem nieodpowiednich środków piorących i czyszczących w wyniku, którego spowoduje zniszczenie lub nieprzydatność do dalszego użytkowania przedmiotu zamówienia; 8) do powiadomienia Zamawiającego o stwierdzonych awariach lub uszkodzeniach instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych uniemożliwiających sprzątanie; 9) do stałego utrzymywania czystości w budynkach oraz wejść do budynków (w tym schodów zewnętrznych). 10) Do dwukrotnego mycia okien wraz z ościeżnicami i parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi odbywać się będzie trzy razy w roku w miesiącach: kwiecień, lipiec, październik po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i harmonogramu prac. 16. Zakres i wyszczególnienie podstawowych czynności: 1) pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne: a) odkurzanie, czyszczenie wykładzin dywanowych, b) zmywanie na mokro powierzchni podłóg z paneli, PCV, płytek gres, c) wycieranie na wilgotno i sucho kurzu z biurek, stolików szafek, parapetów i grzejników, d) czyszczenie urządzeń biurowych tj. drukarek, niszczarek, kserokopiarek, faxów, aparatów telefonicznych, e) opróżnianie koszy na śmieci obejmujące wymianę worka oraz wynoszenie do wyznaczonych pojemników zewnętrznych, f) utrzymanie w czystości drzwi, klamek, parapetów, lamp, koszy na śmieci, g) opróżnianie pojemników z niszczarek biurowych wraz z wymianą worków, h) odkurzanie mebli tapicerowanych, i) usuwanie plam z podłóg i mebli tapicerowanych, j) mycie gablot i szaf przeszklonych, k) usuwanie pajęczyn, l) usuwanie bieżących zabrudzeń ścian możliwych do wyczyszczenia, m) wyłączanie światła i zamykanie okien; 2) hole, korytarze, klatki schodowe: a) konserwacja (czyszczenie) posadzek lastrico i gresowych, b) utrzymanie w czystości wycieraczek i mat wejściowych, c) utrzymanie w czystości drzwi szklanych wejściowych, d) odkurzanie poręczy schodowych, e) odkurzanie parapetów oraz wszystkich sprzętów znajdujących się na korytarzach, takich jak: gabloty, meble, gaśnice, itp., f) utrzymanie w czystości lamp, plafonów oświetleniowych, kontaktów do światła, g) usuwanie bieżących zabrudzeń ścian możliwych do wyczyszczenia, pielęgnacja kwiatów (mycie, podlewanie), h) opróżnianie pojemników do segregacji odpadów; 3) pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia socjalne: a) mycie na mokro płynem dezynfekującym posadzek i terakot, b) utrzymanie w czystości umywalek, sedesów, pisuarów, luster, armatury, podajników na papier toaletowy i ręczniki papierowe, na mydło w płynie, koszy na odpady i innego wyposażenia łazienek, c) opróżnianie koszy na śmieci, d) mycie płytek ceramicznych, e) czyszczenie i dezynfekcja kratek ściekowych, f) mycie zlewozmywaków, armatury i szafek kuchennych, g) utrzymanie w czystości urządzeń kuchennych (pok. Nr 35, 44 ul. Wolności 7 i Nr 24, 43 ul. Wolności 9), h) uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego, mydła w płynie, środków zapachowych, ręczników papierowych; 4) piwnice (korytarze, klatka schodowa, archiwum): zamiatanie na sucho oraz w miarę potrzeb mycie na mokro, mycie okienek piwnicznych, mycie drzwi do magazynów i archiwum, usuwanie pajęczyn; 5) utrzymanie w czystości na zewnątrz budynku obejmuje: a) zamiatanie i odśnieżanie schodów wejściowych, b) zamiatanie chodników na podwórku Urzędu. 17. Częstotliwość sprzątania poszczególnych elementów obiektu zawiera harmonogram usług sprzątania - załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909192004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Liczba osób wykonujących czynności sprzątania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30