Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi komunalnymi przy ul. Guliwera 13-17 w Toruniu..

Order Newsletter: 1 Position: 139501 (oferta nr 2821747)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-22

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi komunalnymi przy ul. Guliwera 13-17 w Toruniu..

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi komunalnymi przy ul. Guliwera 13-17 w Toruniu. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - roboty kubaturowe, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu. 3. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu umowy: - Materiałem wyjściowym do opracowania dokumentacji jest program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Cezarego Owczarka w grudniu 2011 r. - Opracowanie obejmuje teren w północno-wschodniej części Torunia na osiedlu Grębocin Nad Strugą. - Jako zabudowę przewiduje się budynek do czterech kondygnacji bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej około 1000 m². Budynek powinien posiadać 20 lokali mieszkalnych 1-, 2-, 3-pokojowych o metrażu odpowiednio do 35, do 45 i do 60 m², ilość odpowiednio 4 szt., 8 szt., i 8 szt. Ilość klatek - 2. Na parterze przewidzieć 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych. - Standard mieszkań zgodny z obecnie budowanymi mieszkaniami komunalnymi. - Należy zaprojektować opomiarowanie mediów na klatce schodowej: c.o., c.w.u., z.w., prąd. - Koszt inwestycji ok. 2.500 tys. zł. - Na etapie koncepcji należy przewidzieć dwa warianty rozwiązań. Pierwszy jak wyżej, drugi z usytuowaniem na parterze świetlicy środowiskowej (pow. użytkowa ok. 1.300 m², koszt inwestycji ok. 3.250 tys. zł) - w projekcie należy zawrzeć analizę, o której jest mowa w rozporządzeniu (§ 11 ust. 2 pkt 12) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762). - Wymagane jest uzgodnienie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych z Biurem Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia oraz z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanych opracowań. 1.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1)projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje, opis techniczny), 2)wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu, 3)projekt monitoringu oraz instalacji ogrzewania rynien, 4)informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5)inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki, 6)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+wersja elektroniczna (format pdf), 7)przedmiar robót+ wersja elektroniczna (format pdf i ath), 8)kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 9)zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 10) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę(lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 11) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4.Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1)wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2)wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3)uzyskanie opinii czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę stosownego wniosku do podpisu przez Zamawiającego wraz z załącznikami), 4)uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5)przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i-lub krzewów i-lub nasadzenia zastępcze, decyzję o pozwoleniu na budowę -lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6)przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7)sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem ust. 9 wzoru umowy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne Zamawiającego).zał do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information