Wykonanie dokumentacji projektowych: Część 1-Zewnętrzna siłownia osiedlowa wraz z miejscem na wypoczynek przy ul. Świętopełka 20-20c w Toruniu, Część 2 - Mini sportowo-rekreacyjne centrum Podgórza przy ul. Narutowicza 5-10 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 139475 (oferta nr 2821676)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-22

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowych: Część 1-Zewnętrzna siłownia osiedlowa wraz z miejscem na wypoczynek przy ul. Świętopełka 20-20c w Toruniu, Część 2 - Mini sportowo-rekreacyjne centrum Podgórza przy ul. Narutowicza 5-10 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych: Część 1 - Zewnętrzna siłownia osiedlowa wraz z miejscem na wypoczynek przy ul. Świętopełka 20-20c w Toruniu, Część 2 - Mini sportowo-rekreacyjne centrum Podgórza przy ul. Narutowicza 5-10 w Toruniu. 2.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) Zewnętrzna siłownia osiedlowa wraz z miejscem na wypoczynek przy ul. Świętopełka 20-20c w Toruniu: -plenerową siłownię, w tym urządzenia dla osób niepełnosprawnych (6 urządzeń), - przykładowe urządzenia to: poręcze wielofunkcyjne, drabina pozioma, wahadło, twister, wyciąg górny, orbiterek, wiosła, wyciskanie siedząc, jeździec, ławki z pedałami, -dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci, -pod urządzenia siłowe nawierzchnia utwardzona lokalnie, -w razie konieczności oświetlenie lokalne. Dodatkowe założenia do realizacji przedmiotu umowy: - Zakres opracowania określono na podstawie opisu wnioskodawcy projektu do budżetu partycypacyjnego, wizji lokalnej i informacji uzyskanych od użytkownika. -Lokalizacja terenu w dzielnicy Jakubskie - Mokre przy ul. Świętopełka 9-11 na terenie rekreacyjnym, działka nr 12 i 13, obręb 4. Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. -Do wszystkich robót objętych przedmiotem umowy należy stosować materiały o dobrym standardzie. -Koszt projektowanych robót do kwoty 40.000 zł brutto. 2) Mini sportowo-rekreacyjne centrum Podgórza przy ul. Narutowicza 5-10 w Toruniu: - ogrodzony plac zabaw dla małych dzieci o nawierzchni bezpiecznej (np. zjeżdżalnia,bujak na sprężynie, huśtawki, karuzela, zestaw wielofunkcyjny), - siłownia zewnętrzna (min. 6 urządzeń), - utwardzenie nawierzchni w miejscu usytuowania urządzeń siłowych, - ewentualnie dojścia, chodniki wewnętrzne, - ławki z oparciem i kosze na śmieci, - uporządkowanie zieleni i ewentualne jej urządzenie. 2.Dodatkowe założenia do realizacji przedmiotu umowy: - Zakres opracowania określono na podstawie opisu wnioskodawcy projektu do budżetu partycypacyjnego, wizji lokalnej i informacji uzyskanych od użytkownika. - Lokalizacja terenu w dzielnicy Podgórz przy ul. Narutowicza 5-10, w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 15, działki nr 358 i 359, obręb 70. Teren opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. -Do wszystkich robót objętych przedmiotem umowy należy stosować materiały o dobrym standardzie. -Koszt projektowanych robót do kwoty 164.711 zł brutto. 3.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy (odrębnie dla poszczególnej Części): 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych), 8) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4.Przedmiot umowy obejmuje ponadto (odrębnie dla poszczególnej Części): 1)wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2)wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3)wykonanie inwentaryzacji w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 4)w razie potrzeby uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5)przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów i lub nasadzenia zastępcze (jeśli będzie wymagana), decyzję o pozwoleniu na budowę lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6)przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7)sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem ust.9 wzoru umowy. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information