Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w dzielnicy Bańgów oraz placu Street Workout na terenie Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w dzielnicy Michałkowice- zamówienie uzupełniające (1)

Order Newsletter: 1 Position: 247814 (oferta nr 2820988)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2015-09-22

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w dzielnicy Bańgów oraz placu Street Workout na terenie Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w dzielnicy Michałkowice- zamówienie uzupełniające (1)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w dzielnicy Bańgów oraz placu Street Workout na terenie Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w dzielnicy Michałkowice. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie placu do street workout. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonej do INDPP jako Załącznik nr 1 , Schemacie zestawu urządzeń do street workout załączonym do INDPP jako Załącznik nr 2 i we wzorze umowy załączonym do INDPP jako Załącznik nr 6. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania wszystkich niezbędnych czynności oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w INDPP wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Na roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451127208

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information