Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych - zagospodarowanie terenu.

Order Newsletter: 1 Position: 246948 (oferta nr 2820307)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych - zagospodarowanie terenu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonania zadania pn.: Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych - zagospodarowanie terenu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:: - wykonanie i modernizacja ścieżek, podjazdów dla wózków i 6 miejsc parkingowych z kostki polbruk., - uzupełnienie ogrodzenia od strony Szkoły Podstawowej nr 11, - wykonanie bramy wjazdowej i furtki, - wykonanie napędów do automatycznego otwierania drzwi wejściowych, - wykonanie terenów zielonych - trawników, - wykonanie elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci), -wykonanie altanki ogrodowej drewnianej. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i nakładów pracy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania własne Zamawiającego) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w kosztorysie ofertowym. 4. Przedmiar robót który otrzyma Wykonawca zostanie wypełniony przez Wykonawcę i jako kosztorys ofertowy Wykonawcy zawierający ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. 5. Jeżeli w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac uzupełniających lub dodatkowych lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information