Usługa edukacyjna - wybór osób do prowadzenia zajęć w ramach projektu >>Nowa jakość kształcenia zawodowego<<.

Order Newsletter: 1 Position: 137785 (oferta nr 2818207)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa edukacyjna - wybór osób do prowadzenia zajęć w ramach projektu >>Nowa jakość kształcenia zawodowego<<.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej - Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, prowadzącego kształcenie ogólne, należącego do Gminy Miasta Toruń w ramach projektu pn.: >>Nowa jakość kształcenia zawodowego<< współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. 2. Zajęcia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w następujących w formach: zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy z przedsiębiorczości, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zajęcia dodatkowe wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych i maturalnych, opieka pedagogiczno-psychologiczna. 3. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w poniżej podanej placówce: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu (ZSIŚ), 87-100 Toruń, ul. Batorego 43/49. 4. Opis części zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest usługa edukacyjna polegająca na wyborze osób prowadzących zajęcia edukacyjne w w/w placówce, w podziale na następujące części: Część 1. Zajęcia z przedsiębiorczości z zastosowaniem gier biznesowych w ZSIŚ. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 2. Zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości w ZSIŚ. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 3. Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ZSIŚ, związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i technicznych. 40 osób. Łącznie 160 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 4. Zajęcia specjalistyczne: Florystyka, w formie warsztatowej w ZSIŚ. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 5. Zajęcia specjalistyczne: Zajęcia plastyczne, w formie warsztatowej w ZSIŚ. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 6. Zajęcia specjalistyczne: Projektowanie układów solarnych, w formie warsztatowej w ZSIŚ. 1grupa. Łącznie 15 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 7. Zajęcia specjalistyczne: Praktyczne wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych, w formie warsztatowej w ZSIŚ. 1 grupa. Łącznie 15 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 8. Zajęcia specjalistyczne: Projektowanie AutoCad, w formie warsztatowej w ZSIŚ. 2 grupy. Łącznie 40 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 9. Zajęcia specjalistyczne: Kosztorysowanie, w formie warsztatowej w ZSIŚ. 2 grupy. Łącznie 40 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 10. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSIŚ - język angielski. 5 grup. Łącznie 200 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 11. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSIŚ - język niemiecki. 4 grupy. Łącznie 160 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 12. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSIŚ - matematyka. 2 grupy. Łącznie 120 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 13. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSIŚ - geografia. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 14. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSIŚ - biologia.1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 15. Zajęcia dodatkowe prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSIŚ - język polski i wiedza o kulturze. 6 grup. Łącznie 240 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 16. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w ZSIŚ, zawód: technik architektury krajobrazu. 4 grupy. Łącznie 80 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 17. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w ZSIŚ, zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 2 grupy. Łącznie 40 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 18. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w ZSIŚ, zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji. 2 grupy. Łącznie 40 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 19. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową z przedmiotów maturalnych w ZSIŚ - matematyka. 9 grup. Łącznie 180 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 30.VI.2015. Część 20. Indywidualna ścieżka wsparcia pedagogiczno-psychologicznego w ZSIŚ. 20 osób. Łącznie 100 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.VI.2015. Część 21. Program prewencyjny w ZSIŚ, zapobiegający przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji. 10 osób. Łącznie 50 h. Termin realizacji: 03.XI.2014 - 30.IV.2015. 5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) zachować w tajemnicy wszelkie fakty, informacje i okoliczności poznane i udostępnione w trakcie realizacji niniejszej umowy; 2) przeprowadzić zajęcia dla uczniów danej szkoły w salach dydaktycznych udostępnionych przez daną szkołę w sposób rzetelny, w wymiarze i terminach wskazanych przez Zamawiającego; 3) dobrać metody, formy pracy oraz środki dydaktyczne adekwatne do możliwości i potrzeb uczestników; 4) współpracować z koordynatorem projektu, szkolnym koordynatorem oraz dyrektorem danej placówki w kwestii ustalania aktualnego harmonogramu realizacji zajęć; 5) prowadzić dokumentację projektową zgodnie z wymogami PO KL oraz przepisami oświatowymi; 6) prowadzić dzienniki zajęć wraz z potwierdzeniem frekwencji uczestników (listy obecności); 7) brać udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w związku z realizacją projektu; 8) w zakresie zajęć z przedsiębiorczości: - ułożyć i przeprowadzić test postaw przedsiębiorczych na początku i na końcu zajęć; w zakresie zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego: - stworzyć wspólnie z uczestnikami zajęć indywidualne scenariusze edukacyjno-zawodowe, - ułożyć i przeprowadzić ankietę porównawczą na początku i na końcu zajęć; w zakresie zajęć specjalistycznych: - ułożyć i przeprowadzić test umiejętności praktycznych lub egzamin wewnętrzny, lub sporządzić notatkę dotyczącą pracy zaliczeniowej ucznia; w zakresie zajęć dodatkowych i wyrównawczych: - ułożyć sprawdzian wiedzy i przeprowadzić go wśród uczestników na początku i na końcu zajęć; w zakresie zajęć doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej: - wydać opinię o uczniu po zakończeniu doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. 9) dbać o bezpieczeństwo uczestników zajęć.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 800000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information