Utworzenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego dla młodszych i starszych , wokół domów studenckich przy ul. Gagarina w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 137743 (oferta nr 2818100)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utworzenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego dla młodszych i starszych , wokół domów studenckich przy ul. Gagarina w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla młodszych i starszych, wokół domów studenckich przy ul. Gagarina w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) budowę placu zabaw dla dzieci w tym: ogrodzenia, 1 szt. furtki wejściowej, ułożenie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o granulacji od 0,25-2 mm, ułożenie geowłókniny, montaż piaskownicy, zjeżdżalni, bujaka sprężynowego, huśtawki podwójnej, stolika z ławeczkami, 3 szt. ławek parkowych, 4 szt. koszy na śmieci, tablicy z regulaminem, 2) budowę 2 placów rekreacyjno-wypoczynkowych przy Domu Studenckim nr 9 oraz między Domem Studenckim nr 9 a Domem Studenckim nr 10, w tym: chodników z kostki betonowej gr. 6 cm, 4 szt. ławek parkowych, 2 zestawów parkingowych, wykonanie 2 szt. grillów w konstrukcji murowanej, 3) budowę siłowni zewnętrznej między Domem Studenckim nr 9 a Domem Studenckim nr 10, zawierającej: zespół urządzeń dla street workoutu, montaż 2 ławek i tablicy z regulaminem. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, aneksie do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wyk. przez Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane T.W. Projekt Tobiasz Walczak; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 28 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30