Ochrona fizyczna budynków Urzędu Miasta Torunia, ochrona w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemu alarmowego.

Order Newsletter: 1 Position: 136313 (oferta nr 2815481)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-15

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ochrona fizyczna budynków Urzędu Miasta Torunia, ochrona w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemu alarmowego.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna budynków Urzędu Miasta Torunia, ochrona w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemu alarmowego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Ochrona fizyczna osób i mienia wykonywana w niżej wymienionych w budynkach: 1) budynek ul. Wały gen. Sikorskiego 8 - ochrona całodobowa (stanowisko jednoosobowe), prowadzona przez 7 dni w tygodniu; 2) budynek ul. Grudziądzka 126 b - ochrona całodobowa (stanowisko jednoosobowe) prowadzona przez 7 dni w tygodniu; 3) budynek ul. Batorego 38/40 - ochrona całodobowa (stanowisko jednoosobowe), prowadzona przez 7 dni w tygodniu; 4) budynek ul. Bydgoska 5 - ochrona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 17:00 oraz w soboty od godz.8:00 do 16:00 - ochrona realizowana w czasie przeprowadzanych uroczystości ślubnych (stanowisko jednoosobowe); 5) budynek ul. Fałata 39 - ochrona od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00 (może wystąpić konieczność świadczenia usługi w soboty w godz. 8:00 - 14:00 max. 20 razy). 1.2. Ochrona w formie monitorowania wraz z systemem sygnalizacji (powiadamiania) o zaistniałym włamaniu oraz równolegle działającym systemem informującym o zagrożeniu pożarowym a także konserwacja i obsługa awaryjna wskazanych wyżej systemów alarmowych, w niżej wymienionych budynkach UMT: 1) przy ul. Wały gen Sikorskiego 8 (system antywłamaniowy w pomieszczeniach Punktu Informacyjnego UMT oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta); 2) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 - cały budynek; 3) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 - cały budynek; 4) przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 - cały budynek; 5) przy ul. Podmurnej 2/2A - cały budynek; 6) przy ul. Bydgoskiej 5 - cały budynek; 7) przy ul. Grudziądzkiej 126 b - cały budynek; 8) przy ul. Fałata 39 - cały budynek. 9) przy ul. Legionów 220 - cały budynek; 10) przy ul. Dziewulskiego 38 (PIUM); 11) przy ul. Poznańskiej 52 (PIUM); 12) przy ul. Grudziądzkiej 163 (magazyn WOiK i WI). 1.3. Obowiązki i zadania pracowników ochrony (Wykonawcy): 1) wydawanie kluczy do pomieszczeń uprawnionym pracownikom, a także przechowywanie kluczy po ich zdaniu; 2) wydawanie ( i przyjmowanie do przechowania) dokumentów i kluczy do samochodów służbowych; 3) prowadzenie książki ewidencji kluczy, tj. wpisywanie daty, godziny, imienia i nazwiska osoby pobierającej i zdającej klucze w odpowiedniej książce oraz żądanie potwierdzenia pobrania/zdania kluczy, poprzez złożenie czytelnego podpisu; 4) obsługa szatni - dot. budynków wymienionych w pkt.1 1. ppkt. 1 i 4 (ppkt 4 tylko w soboty); 5) dokonywanie systematycznych obchodów pomieszczeń, korytarzy, holi i budynków - wewnątrz budynków, wokół budynków; 6) informowanie interesantów o miejscu urzędowania właściwego wydziału/biura; 7) wykonywanie czynności zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie usług ochronnych, zasadami obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności, z zachowaniem należytej staranności i w poszanowaniu godności osobistej osób; 8) zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie ochranianego obiektu łącznie z zatrzymaniem osoby /osób/ powodujących w/w zakłócenia; 9) zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie przed utratą zdrowia lub życia osób przebywających w granicach ochranianego obiektu; 10) ochrona przed zaborem, zniszczeniem, uszkodzeniem dokumentów i mienia Urzędu; 11) ochrona przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem i aktami wandalizmu na terenie ochranianego obiektu; 12) niezwłoczne powiadamianie Policji, Straży Miejskiej o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich służb; 13) ochrona obiektu przed dostępem do niego osób nieuprawnionych; 14) kontrola osób wchodzących na teren ochranianego obiektu; 15) nie dopuszczanie do wejścia na teren ochranianego obiektu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 16) nie dopuszczanie do wnoszenia na teren obiektu ochranianego broni, alkoholu oraz innych niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić życiu i zdrowiu; 17) prowadzenie niezbędnej dokumentacji służbowej /książki dyżurów w której pracownicy Wykonawcy wpisywać będą wszelkie spostrzeżenia, uwagi i istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony/ oraz dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego; 18) umożliwienie Zamawiającemu w każdej chwili dostępu do dokumentacji wymienionej wyżej, a po jej zakończeniu przekazanie Zamawiającemu oryginałów lub sporządzenia ich kopii; 19) składanie upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru; 20) w razie pożaru w obiekcie, natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej oraz wzmożenie czujności w celu uniemożliwienia zaboru mienia przez osoby postronne działające pod pozorem niesienia pomocy; 21) współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadkach zagrożenia pożarem na terenie obiektu; 22) pomoc w sprawnej ewakuacji osób przebywających w budynku w przypadku alarmu bombowego lub pożarowego; 23) w razie nieszczęśliwego wypadku wezwanie Pogotowia Ratunkowego; 24) reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przeciwpożarową) oraz informowanie o zaistniałym fakcie pracowników Referatu Administracyjnego; 25) okazjonalne udzielanie pomocy interesantom (np. przy transporcie osoby niepełnosprawnej), o ile nie wpływa to na stan ochrony obiektu; 26) przestrzeganie instrukcji p.pożarowej i BHP oraz instrukcji urządzeń zabezpieczających i alarmowych; 27) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy; 28) otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do ochranianych budynków. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do: 1. dysponowania zmotoryzowaną grupą interwencyjną, której czas reakcji nie może być dłuższy niż 15 minut od momentu telefonicznego zgłoszenia w ciągu dnia i nie dłuższy niż 10 minut w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00; 2. dysponowania Alarmowym Centrum Odbiorczym do przyjmowania sygnału alarmowego; 3. wyposażenia pracowników ochrony w niezależne środki łączności bezprzewodowej (np. radiowej) między centrum kierowania, grupami interwencyjnymi i służbami dozoru na chronionym obiekcie; 4. wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy pracowników ochrony fizycznej (wymagane poświadczenie o niekaralności i dobrej kondycji zdrowotnej); 5. zapewnienia nadzoru nad wykonaniem umowy tzn. wyznaczenia pracownika (pracowników) ochrony fizycznej posiadającego licencję drugiego stopnia, odpowiedzialnego za organizowanie i kierowanie zespołem; 6. zapewnienia pracownikom ochrony jednolitego umundurowania oraz imiennych identyfikatorów; 7. sporządzenia imiennego wykazu pracowników realizujących przedmiot zamówienia oraz informowania Zamawiającego o planowanej zmianie personalnej; 8. konserwacji i naprawy systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenia chronionych osób i mienia; 9. utrzymywania systemu alarmowego w ciągłej gotowości niezawodnej pracy w okresie trwania umowy poprzez wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz bezpośrednie usuwanie uszkodzeń w instalacji i urządzeniach; 10. prowadzenia monitorowania sygnałów zakodowanych informacji wysyłanych z systemu alarmowego w chronionych obiektach; 11. monitorowania sygnałów które obejmuje wyświetlanie i zapisywanie historii zdarzeń informacji przychodzących z systemu alarmowego zamontowanego w chronionych obiektach; 12. powiadamiania Zamawiającego w razie uzyskania informacji o uszkodzeniu linii przekazu sygnału alarmowego lub lokalnego systemu sygnalizacji włamania, o zaistniałym zdarzeniu i objęcie chronionego obiektu doraźnym dozorem do czasu przyjazdu przedstawiciela Zamawiającego; 13. zainstalowania w istniejących systemach alarmowych komunikacji poprzez nadajniki GPRS; 14. Zamawiający zobowiązany jest do stawienia się w chronionym obiekcie od powiadomienia w czasie nie dłuższym niż 1 godzina. Dalsze decyzje w sprawie ochrony należą do Zamawiającego. 15. Jeżeli w ciągu 1 godziny nie udałoby się powiadomić Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu, Wykonawca zabezpieczy obiekt doraźnym dozorem fizycznym, za odrębnym wynagrodzeniem, wg stawki maksymalnie 12,00zł netto za 1 roboczogodzinę pracownika ochrony. 1.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 1.6. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 1.A.i 1. B. SIWZ podwykonawcom

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 797100004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 3500 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: doświadczenie - liczba lat nieprzerwanej działalności w zakresie ochrony osób i mienia

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30