Konserwacja murów wschodniego Fortu Przyczółka Mostowego - strona północna od ul. Podgórskiej w Toruniu wraz z koroną murów.

Order Newsletter: 1 Position: 136017 (oferta nr 2814932)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-15

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja murów wschodniego Fortu Przyczółka Mostowego - strona północna od ul. Podgórskiej w Toruniu wraz z koroną murów.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Konserwacja murów wschodniego Fortu Przyczółka Mostowego - strona północna od ul. Podgórskiej w Toruniu wraz z koroną murów, zgodnie z programem prac konserwatorskich , stanowiącym załącznik do wzoru umowy. 1.2. Przedmiot zamówienia , zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy, dotyczy prac konserwatorskich przy murze zlokalizowanym na działkach nr 110 i 104 i obejmuje następujący program przy dwóch odcinkach muru od strony północnej oraz narożnik i fragment muru od strony wschodniej wraz z nakrywami koron: 1) Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy wykonać dokumentację fotograficzną muru rejestrującą aktualny stan zachowania. 2) Przeprowadzenie badań właściwości materiałów budowlanych (cegieł, zapraw spoinowych) celem ustalenia optymalnych parametrów materiałów zastosowanych do prac konserwatorskich. 3) Usunięcie z korony muru luźnych cegieł, cegieł pękniętych i rozwarstwionych, a także resztek uszkodzonych zapraw murarskich. 4) Dezynfekcja powierzchni muru - usunięcie roślinności, żywotności mikroorganizmów i drobnoustrojów. 5) Wstępne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegieł i zapraw. 6) Określenie stopnia zasolenia muru szczególnie w miejscach, w których widoczna jest destrukcja wywołana krystalizacją soli. Odsolenie silnie zasolonych fragmentów muru. 7) Oczyszczenie powierzchni muru metodą mechaniczną, ścierną, kruszywem pod odpowiednim ciśnieniem (typu le gommage) lub przegrzaną parą wodną pod kontrolowanym ciśnieniem. Czyszczenie należy prowadzić z uwagą, aby nie uszkodzić zachowanych we fragmentach oryginalnych spoin. 8) Usunięcie resztek wtórnego tynku ze wschodniego fragmentu muru oraz usunięcie graffiti. 9) Przygotowanie gniazd pod uzupełnienia cegłą ceramiczną w miejscach rozległej destrukcji cegieł. Właściwości fiz. chem., wielkość i kolorystyka cegieł zastosowanych do uzupełniania muru powinna być dostosowana do lokalnych parametrów muru. Wykonanie uzupełnień cegieł. 10) Uzupełnienie i/lub wymiana uszkodzonych, zdezintegrowanych spoin. Ich struktura i barwa, a także technika wykańczania (półwałek, wklęska) winna być zbliżona do spoiny oryginalnej. 11) Mniejsze ubytki w cegle, należy uzupełnić zaprawą mineralną barwioną w masie na kolor lokalny. Parametry fiz. chem. kitów powinny być zbliżone do cegieł oryginalnych (kolorystyka, struktura, faktura). 12) Rekonstrukcja korony muru, powinna być wykonana wg zachowanych fragmentów, z właściwą techniką wiązania kolejnych warstw i odpowiednim doborem fragmentów cegły i wymiarów elementów. Uzupełnienia ubytków czapy wykonać z zachowaniem ich struktury i barwy. 13) Wykonanie hydrofobizacji czapy muru zabezpieczającej cegły i fugi przed wnikaniem wody opadowej. 14) Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego. 15) Wykonanie konserwacji elementów metalowych: kraty nad fosą i blachy na murze. 16) Uporządkowanie terenu z usunięciem korzeni roślin na szerokość 1 m przy wschodnim fragmencie muru oraz wykonanie opaski drenującej na szerokości 30 cm. 17) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (konserwatorskiej) zrealizowanych prac. Dokumentację powykonawczą, o której mowa wyżej Wykonawca wykona w dwóch egz. oprawioną w sztywną oprawę introligatorską oraz dwie kopie na nośniku elektronicznym CD/DVD, obejmującą: a) określenie zabytku; b) miejsce jego położenia; c) wskazanie właściciela zabytku; d) część opisową, zawierającą informacje o dotychczas przeprowadzonych pracach oraz z przebiegu prac będących przedmiotem niniejszej umowy (zastosowanej technologii, materiałów, itp.); e) zalecenia dla użytkownika; f) część fotograficzną z realizacji zadania: przed, w trakcie i po pracach. W podpisie pod zdjęciami, należy zaznaczyć miejsce wykonania zdjęcia. Zdjęcia należy wykonać barwne na papierze fotograficznym - format min. 10 x 15 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzore umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 1.3. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska zgodę na postawienie rusztowania. 1.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 925200002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30