Zagospodarowanie terenu parku na osiedlu Na Skarpie w sektorze Maciej w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 135193 (oferta nr 2813334)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-14

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie terenu parku na osiedlu Na Skarpie w sektorze Maciej w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu parku na osiedlu Na Skarpie w sektorze Maciej w Toruniu. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) budowę elementów małej architektury: a) placu gier I wyposażonego w stoły betonowe do ping-ponga, b) placu gier II wyposażonego w stoły do gry w szachy, c) siłowni zewnętrznej I składającej się z: steppera - twistera, wioślarza + prasy nożnej wyciągu górnego + wyciskania, d) siłowni zewnętrznej II składającej się z: biegacza + orbiterka, podciągania + poręcze, ławki betonowej z oparciem, kosza na śmieci, e) placu zabaw przy przedszkolu składającego się z: drewnianych wigwamów, drewnianej palisady, ławek betonowych z oparciem, kosza na śmieci, f) miejsca spotkań składającego się z: ławek betonowych z oparciem, koszy na śmieci, g) wybiegu dla psów składającego się z: toalety dla psów, podestu dla psów, osłon na drzewa, tablicy informacyjnej, ławek betonowych z oparciem, kosza na śmieci, kosza na psie odchody, ogrodzenia z 2 furtkami, h) górki saneczkowej, i) dostawy i montażu elementów doposażenia składającego się z: ławek z oparciem, koszy betonowych na śmieci, koszy na psie odchody, stojaków na rowery, 2) budowę i remont nawierzchni: a) roboty rozbiórkowe chodników i alejek, b) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, c) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego miasteczka rowerowego, ścieżki rowerowej i chodnika, d) wykonanie ścieżki o nawierzchni gruntowej z kruszywa łamanego, e) wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku, f) wykonanie nawierzchni amfiteatru, g) montaż znaków informacyjnych, 3) wykonanie instalacji oświetlenia terenu, 4) wykonanie zieleni polegające na: wykonaniu trawników z obu stron wzdłuż budowanych i remontowanych ścieżek o szerokości 1-1,2 m, sadzeniu drzew 18 szt., sadzeniu krzewów, obsadzeniu kwietników bylinami i trawami ozdobnymi, 5) wykonanie systemu monitoringu polegającego na wykonaniu przyłącza teletechnicznego do ul. Konstytucji 3 Maja i budowie instalacji wraz montażem kamer pracujących w systemie monitoringu miejskiego. 1.3. Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się wykonanie: - placu zabaw dla dzieci starszych, 8 szt. ławek betonowych do leżenia w miejscu spotkań, dwóch ścieżek o nawierzchni gruntowej utwardzonej i dwóch ścieżek z kostki betonowej grub. 6 cm, które były niedawno wykonywane i są w bardzo dobrym stanie technicznym, rekultywacji większej części istniejących trawników (zakres robót wyłączonych opisany jest w aneksie do projektu budowlanego). 1.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem pkt. 1.3. oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wyk. przez Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 1.6. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 1.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 238 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 13000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30