Wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie.

Order Newsletter: 1 Position: 237576 (oferta nr 2812310)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2015-09-11

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie wraz z podłączeniem do wewnętrznej instalacji C.O., zgodnie z projektem budowlano wykonawczym i uzyskanym pozwoleniem na budowę nr 480/15 z dnia 22.07.2015 roku, projektem wymiany instalacji C.O. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Przechód zapewniającej wykonanie w pełni funkcjonalnej kotłowni gazowej obejmująca m.in.: 1) Demontaż istniejącego kotła c.o., demontaż istniejącego orurowania, wraz z usunięciem zdemontowanego kotła i orurowania z budynku i transportem na odległość około 3 km do punktu skupu złomu. (Załadunek na środki transportowe, transport i rozładunek, kosztem i staraniem wykonawcy). Elementy demontowanego osprzętu nadające się do ponownego wbudowania wykazane przez zamawiającego w dniu ich demontażu zostaną protokólarnie przekazane przedstawicielowi zamawiającego. 2) Roboty ogólnobudowlane rozbiórkowe, skucia, wykucia, przekucia w tym: rozebranie czopucha kominowego, demontaż istniejącej stolarki okiennej (o wym. około 115 cm x120 cm) w ilości 3 sztuk wraz z ich utylizacją, skucie nierówności ścian, wykucie otworów nawiewu i przyłącza gazu. 3) Roboty ogólnobudowlane obejmujące między innymi: a ) wymurowanie ścianki działowej z bloczków z betonu komórkowego grubości 12 cm, obustronnie otynkowanej tynkiem kat. III, b) roboty malarskie ścian i sufitów, c) uzupełnienie tynków ścian i sufitów, d) wstawienie nowej stolarki okiennej w miejscu zdemontowanej, w ilości 3 sztuk o wym. 100 cm x85 cm (stolarka prostokątna o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna nie większym jak Uw 1,2 W(m2K z PCV koloru białego z klamkami w kolorze białym, jedno skrzydłowe uchylno-rozwierane, z konstrukcyjnym szprosem między szybowym 1(2x1(2 ( okno dwupolowe), jedno okno ( w pom. składu opału ) z nawiewnikiem okiennym higrosterowanym. Ostateczny wymiar okien nieznacznie może ulec zmianie, a wykonawca będzie zobowiązany dokonać pomiarów po częściowym zamurowaniu otworów okiennych, przed zamówieniem stolarki okiennej. Ewentualne konsekwencje niewłaściwie dobranych wymiarów i parametrów okien ponosi Wykonawca. e) częściowe zamurowanie istniejących otworów okiennych o wym. 100cm x 60 cm ( po zdemontowanej stolarce okiennej) bloczkami betonowymi od strony zewnętrznej okna, pustakami ceramicznymi Porotherm od wewnętrznej strony, otynkowane od strony kotłowni tynkiem kat III, wraz z położeniem izolacji przeciwwilgociowej z elastycznej masy uszczelniającej w poziomie i pionie oraz izolacji 2x papa na lepiku pionowej i poziomej. W górnej części zamurowanego otworu wykonanie warstwy wylewki betonowej oraz położenie parapetu wewnętrznego z płytek ceramicznych. ( szczegóły określono w uzupełnieniu do pozycji przedmiarowej przedmiaru robót) . f) montaż drzwi EI 30 otwierane na zewnątrz z zamkiem antypanicznym z klamką i wkładką na klucz z kompletem kluczy (3 sztuki) (proponowany kolor RAL 7035 szary jasny . Inny kolor drzwi do uzgodnienia z inwestorem). g) wykonanie wyrównania podłoża oraz wykonanie posadzki płytkami (Gres) o wym. 30 x 30 cm lub 33 x 33 cm (proponowany kolor RAL 7038 szary, inny kolor oraz wymiary do uzgodnienia z inwestorem). h) wykonanie instalacji odwadniającej w tym kratki ściekowej, studni schładzającej, pompę pływakową Grundfoss KP 150 z podłączeniem do kanalizacji, i) w pomieszczeniu kotłowni montaż wraz z podłączeniem do instalacji c.o. kompletnego grzejnika (grzejnik stalowy płytowy RADSON INTEGRA INT21S/600[750mm] zaworowe z wbudowanymi zaworami (lub równoważne ) wraz z zaworem termostatycznym (parametry oraz usytuowanie zgodnie z projektem wymiany instalacji centralnego ogrzewania - fragment , usytuowanie grzejnika pokazano na rys nr 2 Rzut piwnic), j) wprowadzenie do istniejącego komina typowego wkładu kominowego stalowego ze stali kwasoodpornej o średnicy wewnętrznej 80 mm i wysokości 19 m (z dopuszczalnym odchyleniem ±1,0 m), zakończony typowym elementem zwieńczającym (daszkiem) oraz kołnierzem metalowym zabezpieczając kanał kominowy przed opadami, k) wykonanie kanału nawiewnego do kotłowni o przekroju 250x250 mmm z kratkami czerpnią i nawiewną oraz kratki wywiewnej w istniejącym kalane pod stropem pomieszczenia, l) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem i osprzętem m.in. lampy 2 sztuki 2x36 W, 2szt gniazda, wyłącznik oświetlenia innych urządzeń i czujników oraz wykonanie modułu alarmowego akustyczno - optycznego ALPA SZO Amini wraz z detektorem gazu ALPA PicoGaz-NG CH; m) wykonanie instalacji wodociągowej z osprzętem, gazowej z osprzętem wraz ze skrzynką gazowa na zawór MSV, ( w kolorze zbliżonym do istniejącej skrzynki gazowej na gazomierz); n) wykonanie montażu kotła c.o. kondensacyjnego UNICAL ALKON R70 o mocy znamionowej 70 kW lub równoważny z zamkniętą komorą spalania, z pełną automatyką, czujnikami, wraz z orurowaniem, montażem wymaganego osprzętu i podłączeniem do instalacji w tym przewodów spalinowych i wentylacyjnych , wewnętrznej instalacji C.O., gazowej, elektrycznej, wodociągowej, odwodnieniowej, o) wykonanie odcinka wewnętrznej instalacji C.O. z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie Sanha-Therm łączącej nową instalację kotłowni z istniejącą instalacją C.O. (parametry oraz usytuowanie zgodnie z projektem wymiany instalacji centralnego ogrzewania - fragment) . Dopuszcza się wykonanie instalacji wewnętrznej z rur miedzianych przy zachowaniu parametrów wynikających z projektu. Zakres wykonania instalacji wewnętrznej oznaczono na rysunku rzut piwnic rys nr 2 oraz rozwinięciu instalcji rys nr6 . Właczenia do istniejącej instalacji C.O. przewidziano : - w składzie opału pion P7 z zabudową ( powrót, zasilanie) zaworów automatycznych podpionowych Kombi 3 (Honeywell) Zgw Dn15,Pgw Dn 15, - w kotłowni pion P8 z zabudową ( powrót, zasilanie) zaworów automatycznych podpionowych Kombi 3 (Honeywell) Zgw Dn15,Pgw Dn 15, - w pomieszczeniu archiwum pion P9 z zabudową ( powrót, zasilanie) zaworów automatycznych podpionowych Kombi 3 (Honeywell) Zgw Dn15,Pgw Dn 15 oraz z podłączeniem istniejącego grzejnika, - w korytarzu pion P6 z zabudową ( powrót, zasilanie) zaworów automatycznych podpionowych Kombi 3 (Honeywell) Zgw Dn10,Pgw Dn 10, - w korytarzu na instalacji w kierunku pionu P5 z zabudową ( powrót, zasilanie) zaworów automatycznych podpionowych Kombi 3 (Honeywell) Zgw Dn10,Pgw Dn 10, - w korytarzu na instalacji w kierunku pionu P5 z zabudową ( powrót, zasilanie) zaworów automatycznych podpionowych Kombi 3 (Honeywell) Zgw Dn10,Pgw Dn 10, - w pomieszczeniu gospodarczym na instalacji w kierunku pionów P1,P2,P3 z zabudową ( powrót, zasilanie) zaworów automatycznych podpionowych Kombi 3 (Honeywell) Zgw Dn20,Pgw Dn 20, p) Wykonanie zabudowy odpowietrznika na istniejacej instalacji odpowietrzajacej C.O. przy istniejącym naczyniu zbiorczym (poddasze) w celu dostosowania istniejącej instalacji c.o. do pracy z wykonaną kotłownią gazową, 4) Wyposażenie kotłowni w gaśnicę proszkową GP-4X, tablice informacyjną ze schematem kotłowni,(schemat technologiczny wraz z wykazem urządzeń) instrukcje BHP. Ppoż, oznaczenia przewodów (m.in. zasilanie, powrót), oznaczenie drzwi wejściowych oraz innych oznaczeń i elementów wymaganych przepisami. 2. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 3. WYKONAWCA własnym kosztem i staraniem w okresie gwarancji i rękojmi zapewnienia nieodpłatną konserwację i serwisowanie (w odniesieniu do instalacji, urządzeń i sprzętu) z częstotliwością wynikajacą z wymagań producentów, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku przed sezonem grzewczym. 4. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną, wodę i inne media niezbędne do realizacji zadania, WYKONAWCA zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów. Istnieje możliwość zasilania placu budowy z instalacji wewnętrznych ZAMAWIAJĄCEGO po uprzednim uzgodnieniu warunków odbioru i rozliczeń za pobrane media. 5. WYKONAWCA przedmiot niniejszej umowy będzie realizował na czynnym obiekcie, w związku z tym w czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zabezpieczy dojścia i dojazdy do niego. 6. Roboty mogą być realizowane tylko w dniach i godzinach pracy Urzędu. Inne terminy realizacji wymagają pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 7. WYKONAWCA jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu: a) strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich, b) strat powstałych w związku z prowadzeniem robót m.in. związanych z uszkodzeniem infrastruktury technicznej w tym instalacji wewnetrznych, sieci i przyłączy ( również instalacji, sieci i przyłącza, które nie są ujęte w dokumentacji budowlanej) obiektów budowlanych i innych obiektów, urządzeń oraz przedmiotów, c) strat powstałych w związku z uniemożliwieniem dostępu do budynku, a także uniemożliwieniem prowadzenia bieżacej pracy w obiekcie. 8. WYKONAWCA zobowiązany jest na własny koszt przeprowadzić wszystkie wymagane pomiary, próby, badania, rozruchy technologiczne zgłoszenia itp. określone m.in. w dokumentacji budowlanej, obowiązujących przepisach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przygotować wymagane dokumenty m.in. protokoły badań, sprawdzeń w tym kominiarskich , próby szczelności, dokumenty niezbędne do zgłoszenia gotowości urządzeń i sprzętu do użytkowania. Jeżeli uruchomienie kotłowni uzależnione będzie od uzyskania dopuszczenia do eksploatacji przez właściwy UDT to wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie zobowiązany do opracowania stosownej dokumentacji odbiorowej, zgłoszenia oraz pokrycia kosztów odbioru przeprowadzonego przez właściwy UDT. 9. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z miejscem planowanych do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wizytację można przeprowadzić w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: przedmiar robót, dokumentacja projektowa,i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453300009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Gwarancja i rękojmia

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30