Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont i termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę i rozbiórką innych budynków gospodarczych przy ul. Rudackiej 26-32 w Tor

Order Newsletter: 1 Position: 237526 (oferta nr 2812273)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-11

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont i termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę i rozbiórką innych budynków gospodarczych przy ul. Rudackiej 26-32 w Tor

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont i termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę i rozbiórką innych budynków gospodarczych przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: roboty kubaturowe, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu. 3. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Opracowanie obejmuje teren w południowo-wschodniej części Torunia w dzielnicy Rudak,działki nr nr 203/1, 203/2, 204/1, 204/2 w obrębie 67. Działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. - Zakres opracowania obejmuje: 1) Obiekt dydaktyczny (stary): - obecnie w budynku mieszczą się sale dla uczniów klas I-III, oddział przedszkolny i mieszkanie służbowe. Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym (parter, piętro i poddasze), podpiwniczonym. Kubatura - 1912 m³, pow. użytkowa 511 m². Przewidywane funkcje to 2 oddziały przedszkolne, 3 klasy IV-VI, w istniejącym mieszkaniu zaplanowane pomieszczenia socjoterapii oraz logopedii. Zakres będzie obejmował remont budynku oraz jego termomodernizację (od wewnątrz). 2) Obiekt gospodarczy: - adaptacja na pomieszczenie świetlicowe, całoroczne. Zakres będzie obejmował kompleksowy remont wraz z naprawą lub częściową wymianą konstrukcji dachu oraz ścian, termomodernizację (od wewnątrz) oraz zaopatrzenie budynku w niezbędne media. Wymiary 14 m x 6 m (parter z poddaszem). 3) Obiekt sanitarny z garażem i wiatą: - przewidziane do rozbiórki. Są to obiekty 1 kondygnacyjne, użytkowane jako magazyny. 4) Zagospodarowanie terenu: - obejmujące zakres dotychczas nie objęty opracowaniami projektowymi (obecnie zlecony jest przez Zamawiającego projekt kompleksu sportowego na terenie szkoły). - Budynki szkoły znajdują się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków i wszelkie prace wymagają uzgodnienia. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne koncepcji i projektów. - Do wszystkich robót objętych przedmiotem umowy należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. 4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje, opis techniczny), 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu, 3) projekt monitoringu oraz instalacji ogrzewania rynien, 4) projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz, 5) ocena techniczna obiektów objętych opracowaniem, 6) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 7) inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki, 8) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 9) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 10) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 11) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 12) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 13) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynkach oraz uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów, 14) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.- wys. do celów projektowych w skali 1:500, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 4) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information