Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Zagospodarowanie zieleńca pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i Al. 500-lecia w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 235542 (oferta nr 2810546)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Zagospodarowanie zieleńca pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i Al. 500-lecia w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Zagospodarowanie zieleńca pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i Al. 500-lecia w Toruniu na terenie obejmującym działki geodezyjne nr 261, 314, 315, 320, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 330, 342, 344 - w obrębie 13, o powierzchni 3,3553 ha, na podstawie projektu koncepcyjnego pn. Rewaloryzacja terenu zieleńca pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i Al. 500-lecia w Toruniu, opracowanego przez firmę Gringo Architektura Krajobrazu w 2012 r. 1.2. Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia uwzględni również: 1) aktualną w dniu wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu wersję projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta wraz z otoczeniem w Toruniu, do opracowania którego przystąpiono na podstawie uchwały nr 321/12 Rady Miasta Torunia, z dnia 28.06.2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta wraz z otoczeniem w Toruniu), znajdującej się w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu; 2) wstępne wytyczne projektowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Miejskiego Konserwatora Zabytków dot. przedmiotowego obszaru, zawarte w załączniku nr 1 do umowy; 3) raport z konsultacji społecznych Zielony Toruń z 2014 r. (wraz z opracowaniami towarzyszącymi), dostępny pod linkiem: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-0 ; 4) okoliczność, że w wyniku prac międzynarodowego projektu EUROSCAPES, wybrana dla przedmiotowego zieleńca nazwa to Ogród Muzyków. 5) uwagi mieszkańców, będące wynikiem konsultacji społecznych prowadzonych w trakcie prac nad przedmiotem umowy i wynikające z raportu końcowego z tychże konsultacji. 1.3. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej powinien uwzględniać: 1) budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych (w tym m.in. rozważenie możliwości budowy drogi rowerowej - zgodnie z planami Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu); 2) mini-scenę/plac pod mini-scenę lub inną formę do plenerowych wydarzeń artystycznych; 3) uzupełnienie i modernizację oświetlenia, monitoring; 4) zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne terenu uwzględniające, m.in. uporządkowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami, plac zabaw, urządzenia rekreacyjne, małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, kosze/dystrybutory na psie odchody, stojaki rowerowe, ławy, tablice informacyjne, itd.); 5) renowację pomnika St. Moniuszki; 6) wykonanie robót z materiałów o dobrym standardzie, zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich; 7) inne rozwiązania zaproponowane przez projektanta. 1.4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 2) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 4) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 5) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z: kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych, 7) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i uzyskania koniecznych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) 8) dokumentacja projektowa, także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego, w tym dendrologicznej, instalacyjnej i gospodarki drzewostanem - na potrzeby projektu, 4) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i/lub krzewów i/lub nasadzenia zastępcze, decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia), 8) opracowanie projektu zagospodarowania, który posłuży do rozpoczęcia i przeprowadzenia konsultacji społecznych. Projekt powinien zostać przedstawiony w postaci planszy graficznych, zawierających rzut obszaru objętego opracowaniem w skali 1:500 - wersja kolorowa drukowana (3 sztuki) wraz z analogiczną wersją zapisaną na nośniku elektronicznym, w formacie .pdf, .lub .tif; wizualizacje komputerowe lub odręczne wybranych charakterystycznych fragmentów terenu (3 sztuki); zwięzły opis projektu ( max 5 stron A - 4 ), 9) wykonanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych wykonanego projektu podczas spotkań konsultacyjnych, w których Wykonawca zapewni osobisty, czynny udział projektanta. Prezentacje powinny być stworzone w formie programu Power Point, możliwej do edycji przez Zamawiającego; 10) pomoc Zamawiającemu w tworzeniu raportu końcowego z konsultacji społecznych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i służb konserwatorskich, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji (w tym przynajmniej raz, wraz z Zamawiającym, przed rozpoczęciem prac nad przedmiotem zamówienia), przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information