Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zielone Płuca Miast - ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych - Stawy Brysiowe,

Order Newsletter: 1 Position: 132815 (oferta nr 2808857)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2015-09-08

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zielone Płuca Miast - ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych - Stawy Brysiowe,

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zielone Płuca Miast - ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych - Stawy Brysiowe, Park Bytkowski) w zakresie: a) wykonania dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót właściwemu organowi zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. b) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 2. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w Koncepcji rewitalizacji przyrody Parku Bytkowskiego wraz ze Stawami Brysiowymi w Siemianowicach Śląskich - Tom II stanowiącej Dodatek nr 9 do SIWZ, Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Dodatku nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub wyłączeniu usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych lub gdy nie wezwie Wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, to wartość podana w ofercie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1 Formularza cenowego - Załącznik nr 6 do Oferty, Dodatek nr 6 do SIWZ). 4. Na dokumentację projektową, będącą przedmiotem niniejszego zamówienia wybrany Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 36 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin wykonania dokumentacji projektowej

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30