Utwardzenie trzech alei na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu..

Order Newsletter: 1 Position: 129915 (oferta nr 2803397)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utwardzenie trzech alei na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu..

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest - utwardzenie trzech alei na cmentarzu św. Jerzego przy ul.Gałczyńskiego w Toruniu Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia tj.: Utwardzenie trzech alei na cmentarzu św.Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu (dz. Nr geod.139,141,143,144,145, 146,147/1, 147/2, 148/1, 148/2, Obr.9) wg projektu budowlanego wykonanego przez Biuro Projektów Drogowych s.c. ul. Bema 16/8, 87-100 oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z wytycznymi i decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 19.09.2014r. znak:WUOZ.T.WZN.ZZ.5146.120.2014.MU nr ZN/296/2014 zmienioną decyzją z dnia 15.01.2015r. znak: WUOZ.T.WZN.ZZ.5146.163.2014.MU, nr ZN/12/2015. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w sposób określony w w/w projekcie budowlanym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331409

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 2 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach;

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30