Opracowanie Projektu Budowlanego: Zadanie 1: regulacji hydraulicznej centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Chrzanowie Zadanie 2: zagospodarowania terenu podwórka przy budynkach Al. Henryka 12,12a, Al. Henryka 14,14a w Chrzanowie

Order Newsletter: 1 Position: 226458 (oferta nr 2802595)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2015-09-02

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie Projektu Budowlanego: Zadanie 1: regulacji hydraulicznej centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Chrzanowie Zadanie 2: zagospodarowania terenu podwórka przy budynkach Al. Henryka 12,12a, Al. Henryka 14,14a w Chrzanowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego: Zadanie 1: regulacji hydraulicznej centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Chrzanowie, w zakresie: a) przeliczenia strat cieplnych budynku, b) opracowania projektu budowlanego regulacji instalacji centralnego ogrzewania (3 egz.), c) obliczenie współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie wynikających z położenia lokali w bryle budynku, d) opracowania przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich (po 2 egzemplarze) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, e) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, f) prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Zadanie 2: zagospodarowania terenu podwórka przy budynkach Al. Henryka 12,12a, Al. Henryka 14,14a w Chrzanowie, w zakresie: a) opracowania mapy do celów projektowych, wykonania pomiarów wysokościowych, b) wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, c) rozbiórki garażu i budynku gospodarczego, d) remontu komórek lokatorskich, e) wykonania dojść i dojazdów, odwodnienia terenu, odprowadzenia wód opadowych z rur spustowych, f) wykonania elementów małej architektury tj. miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, trzepaka, ławek, koszy, g) wykonania terenów zielonych, h) uzyskania wszelkich zezwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania. Zakres zamówienia precyzują odrębnie dla każdego zadania założenia projektowe - stanowiące załączniki nr 1a, 1b do specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information