Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: wielowariantowa koncepcja utworzenia obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie osiedla Rubinkowo

Order Newsletter: 1 Position: 121619 (oferta nr 2787395)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-08-14

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: wielowariantowa koncepcja utworzenia obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie osiedla Rubinkowo

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową dla zadania pn: wielowariantowa koncepcja utworzenia obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie osiedla Rubinkowo 2. Zakres opracowania obejmuje: a) zagospodarowanie istniejących, niezagospodarowanych terenów zieleni, będących własnością Gminy Miasta Toruń na osiedlu Rubinkowo w Toruniu, w celu poszerzenia możliwości rekreacji dla mieszkańców osiedla; b) proponowane zagospodarowanie może obejmować place zabaw, siłownie i inne urządzenia rekreacyjne, miejsca na wypoczynek, oświetlenie (ewentualnie monitoring), urządzenie małej architektury, uporządkowanie i urządzenie zieleni oraz inne rozwiązania zaproponowane przez projektanta. Projektowane obszary rekreacyjne zostały wskazane w dwóch lokalizacjach: - I - teren przy budynkach, ul. Rydygiera 2-8, działki nr 49/5 i 46/11 obręb 51 (w załączniku do SIWZ - Opracowanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej określające lokalizację obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych - pod nr 1). To niezabudowany i nieogrodzony teren zieleni przez który przebiegają ciągi piesze, które dzielą teren na trzy mniejsze; - II - teren naprzeciwko budynku, ul. Buszczyńskich 13-13I, przy Strudze Toruńskiej, działki nr 215/2 i 216/2 obręb 47, adres działek: ul. Kasztanowa 57 i ul. Przy Strudze (w załączniku SIWZ - Opracowanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej określające lokalizację obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych - pod nr 2). Jest to niezabudowany teren zieleni, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej - trasy średnicowej, na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. M. Skłodowskiej-Curie w Toruniu oraz terenów przyległych (Uchwała Nr 867/05 RMT z dnia 6 października 2005 r.). Rozpatrywany teren znajduje się w granicach terenu oznaczonego symbolem O18aZI o przeznaczeniu podstawowym - zieleń izolacyjna. Uwaga: - Należy wziąć pod uwagę znajdujące się w pobliżu miejsca rekreacyjne, aby nie powtarzać występujących na nich urządzeń rekreacyjnych. - Dla każdej z wymienionych lokalizacji należy opracować dwa projekty koncepcyjne. - Warianty koncepcyjne w danej lokalizacji powinny się zasadniczo różnić w sposobie zagospodarowania obszaru obejmującego tereny rekreacyjne, sportowe i wypoczynkowe. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne opracowań oraz udział w spotkaniach z mieszkańcami osiedla. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) wielowariantowy projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, wizualizacje, opis techniczny), 2) szacunkowa kalkulacja kosztów odrębnie dla poszczególnej lokalizacji (w tym wynikająca m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych), 3) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg dla obu wariantów. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie map syt.-wys. w skali 1:500, 2) wykonanie map ewidencyjnych terenów objętych projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do wykonania koncepcji, 4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym wzorem umowy. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 84 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30