Modernizacja terenów utwardzonych na plac gier w Zespole Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 209120 (oferta nr 2787347)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-08-14

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja terenów utwardzonych na plac gier w Zespole Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Modernizacja terenów utwardzonych na plac gier w Zespole Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty przygotowawcze i ziemne polegające m.in. na rozebraniu podbudowy betonowej 1200 m², wykorytowaniu na głębokość 40 cm - 460 m³ pod nową nawierzchnię z płyt chodnikowych i 13 m³ pod plac do mini golfa, łącznie 473 m³ oraz wywiezieniu gruzu i urobku; 2) wykonanie podbudowy głębokości 40 cm pod nawierzchnię z płytek chodnikowych 1200 m² i nawierzchnię pod mini golfa 28 m², montaż obrzeży betonowych 12 x 25 cm - 92 mb, ułożenie nawierzchni z płytek chodnikowych 35cm x 35 cm x 5 cm -1200 m², ułożenie w mozaikę płyt chodnikowych 35 x 35 cm o innej kolorystyce w polu do gry planszowej 40 m², do gry w klasy 4 m², na istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych wymalowanie farbą wodoszczelną silikatową krzemianową pola do gry w kapsle 12 m², wykonanie trawników tj. wyrównanie terenu, ręczne rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi oraz siew nasion trawy na powierzchni terenu 480 m²; 3) zakup i montaż urządzeń zabawowych: stolik do gry w tenisa stołowego, stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w szachy, trybuna na 60 miejsc, tablica informacyjna, 4 szt. koszy na odpadki i 12 szt. ławek z oparciem. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez PRO OBIEKT; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 42 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formac

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30