wykonania zadania pn. Studium uwarunkowań do m.p.z.p. dla Zespołu Staromiejskiego z częścią strefy buforowej, polegającego na opracowaniu wytycznych konserwatorskich umożliwiających sformułowanie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasad

Order Newsletter: 1 Position: 119937 (oferta nr 2784259)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-08-11

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonania zadania pn. Studium uwarunkowań do m.p.z.p. dla Zespołu Staromiejskiego z częścią strefy buforowej, polegającego na opracowaniu wytycznych konserwatorskich umożliwiających sformułowanie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasad

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn. Studium uwarunkowań do m.p.z.p. dla Zespołu Staromiejskiego z częścią strefy buforowej, polegającego na opracowaniu wytycznych konserwatorskich umożliwiających sformułowanie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu dla potrzeb sporządzenia m.p.z.p. dla obszaru zespołu staromiejskiego Torunia wraz ze strefą buforową w granicach określonych na załączniku nr 1 (mapka), stanowiącym integralną część umowy, zwanym dalej opracowaniem. Opracowanie należy wykonać w dwóch częściach: Część I - Inwentaryzacja stanu istniejącego. Część II - Wytyczne konserwatorskie. 2.CZĘŚĆ I OPRACOWANIA 1)WPROWADZENIE: a)Uwarunkowania historyczno-urbanistyczne - z informacją o zasobie archeologicznym - zespołu staromiejskiego wraz ze strefa buforową i przeprowadzonych pracach konserwatorskich o znaczeniu istotnym dla opracowywanego obszaru (15-20 stron standardowego maszynopisu); b)Podstawy ochrony konserwatorskiej: rejestr zabytków, pomnik historii oraz wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2)INWENTARYZACJA Szczegółowa inwentaryzacja będzie zawierać inwentaryzację urbanistyczną, architektoniczną, archeologiczną i inwentaryzację form plastycznych zabytku, przeprowadzoną w ramach kwartałów zabudowy, oraz w oparciu o kwartały wyznaczone na potrzeby przedmiotowego opracowania. W ramach inwentaryzacji zostanie przeprowadzona ocena wartości historycznych, urbanistycznych, architektonicznych, archeologicznych i artystycznych oraz przedstawiony aktualny zakres ochrony konserwatorskiej - stan prawny zabytku. Wytyczne stanowić będą podstawę do przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta, w granicach określonych w niniejszym opracowaniu. 3) OGÓLNA Charakterystyka przestrzeni użyteczności publicznej (ulice, place) i zieleni (zieleńce, skwery, parki, place zabaw itp.) Osie kompozycyjne, widokowe, panoramy, dominanty, pierzeje, piąte elewacje z dostępnych punktów widokowych (np. wieża ratuszowa, wieża kościoła p.w. śś. Janów)-charakterystyka (rozpoznanie ważnych dla widoków z lotu ptaka fragmentów miasta, gdzie konieczna jest kontrola nad umieszczaniem urządzeń technicznych, tarasów itp.) Oświetlenie uliczne i iluminacja, mała architektura 4) SZCZEGÓŁOWA W ramach kwartałów zabudowy należy opracować m.in.: -budynki: materiał; bryły, gabaryty - ilość kondygnacji, ich wysokość; osie; dachy - kształt, spadki, pokrycie; -fasady i inne elewacje - charakterystyka dekoracji: wystrój, technologia kolorystyka; stolarka; -przejazdy bramne, przechody - charakterystyka jw.; -charakterystyka historycznej parcelacji kwartałów; zabudowy działek (budynki główne, oficyny, budynki gospodarcze, podwórza, mury graniczne i in.); -ulice, wnętrza podwórek, dziedzińców: nawierzchnie, zieleń, mała architektura, -inne urządzenia (np. techniczne) Powyższe wyszczególnienie jest przykładowe i nie wyczerpuje wszystkich elementów kwartału zabudowy. 5)OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO Ocenę każdego z kwartałów należy zakończyć podsumowaniem ze wskazaniem elementów wartościowych i dysharmonizujących oraz wskazaniem zagrożeń CZĘŚĆ II OPRACOWANIA WYTYCZNE KONSERWATORSKIE Wytyczne konserwatorskie powinny wskazać elementy zespołu wskazane do ochrony, zachowania lub przywrócenia. Wytyczne określą ponadto zakres dopuszczalnych prac w zabytku czyli zespole staromiejskim wraz z otuliną . Wytyczne należy formułować pisemnie i graficznie dla poszczególnych kwartałów w skali 1:500 oraz zbiorczo dla całego obszaru w skali 1:2000. Wskazać należy miejsca z możliwością uzupełnienia zabudowy lub jej wymiany, z określeniem warunków konserwatorskich tych działań. Należy wskazać miejsca z zakazem zabudowy przebudowy rozbudowy nadbudowy oraz zakazem przekształceń ukształtowania terenu. -Opracowanie należy przekazać zamawiającemu w ilości 3 egzemplarzy w każdej z niżej wymienionych form: -w formie papierowej; -w postaci cyfrowej (nośnik CD, dvd): -część opisowa - tekst w postaci plików pdf oraz doc; -część graficzna -w skali opracowania w formie pdf wektorowych oraz plików dgn lub dwg w układzie 2000. -Opracowanie musi składać się z części: opisowej graficznej fotograficznej -Opracowanie graficzne należy wykonać na mapie syt.-wys. w układzie 2000 (dgn, dwg) w skali: 1:2000 - mapa zbiorcza; 1:500 - dla poszczególnych kwartałów; 1:200 - dla ilustracji poszczególnych problemów (o ile zajdzie taka potrzeba) -Dla każdego z kwartałów z należy przygotować mapę z oznaczeniami. Rysunki powinny przedstawiać: inwentaryzację wraz z elementami dostępności komunikacyjnej (pieszej i kołowej przejścia i przejazdy, w tym bramne, dziedzińce); ocenę stanu istniejącego; zakres ochrony konserwatorskiej (rejestr zabytków, GEZ) wytyczne szczegółowe; -Mapa zbiorcza w skali 1:2000 powinna przedstawiać: podział terenu objętego opracowaniem na kwartały; zakres ochrony konserwatorskiej ( granice wpisu obszarowego do rejestru zabytków, granice wpisu pomnika historii, granice strefy objętej wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków i wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. -Dokumentacja fotograficzna (min. 2 fotografie na każdy obiekt budowlany) stanu istniejącego o rozdzielczości min. 240 dpi w formie cyfrowej. -Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały z zasobów archiwum Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, ponadto Wykonawca powinien zapoznać się z wykazem decyzji o wpisie obiektów do rejestru zabytków (w zasobach K-P WKZ w Toruniu) oraz materiałami archiwalnymi z zasobów MPU w Toruniu. -Mapę ewidencji gruntów w wersji elektronicznej, umożliwiającej zmianę skali, niezbędną do wykonania zadania, należy uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Torunia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712400005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a)p

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30