Zakup koszy ulicznych

Order Newsletter: 1 Position: 119647 (oferta nr 2783723)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2015-08-11

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup koszy ulicznych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji nie jest starszy niż 2014) koszy ulicznych (zwanych dalej także: kosze, pojemniki) na odpady komunalne wraz z ich transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy na wskazane przez Zamawiającego lokalizacje na terenie Miasta Siemianowice Śląskie. 2. Wykonawca udzieli na dostarczone pojemniki co najmniej 36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 3. Wymagania ogólne dotyczące zamawianych koszy ulicznych: 3.1 Pojemniki winny spełniać wszystkie normy przewidziane przepisami prawa. 3.2 Dostarczone kosze winny być nowe, czyste, kompletne i sprawne technicznie. 3.3 Użyta podczas produkcji farba powinna być odporna na działanie warunków atmosferycznych. 4. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa Dodatek nr 6 do SIWZ. 5. W celu potwierdzenia spełnienia określonych w SIWZ wymagań dotyczących zamawianych koszy ulicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz parametrów technicznych oferowanych pojemników stanowiący Dodatek nr 7 do SIWZ (załącznik nr 6 do Oferty). (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - wykaz ten składają wspólnie). 6. Wykaz lokalizacji na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w których mają być rozmieszczone pojemniki określa Dodatek nr 8 do SIWZ. 7. Zamawiający zastrzega, że powyższy wykaz ma charakter orientacyjny i został sporządzony na potrzeby dokonania kalkulacji ceny ofertowej przez Wykonawcę. Szczegółowy wykaz lokalizacji zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 349284806

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information