Budowa siłowni zewnętrznych w ramach budowy terenów rekreacyjnych na terenie miasta Torunia w następujących lokalizacjach: Część 1: budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Reja, budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Łyskowskiego/Szosa Lubicka, budowa siłowni

Order Newsletter: 1 Position: 204098 (oferta nr 2782883)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-08-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa siłowni zewnętrznych w ramach budowy terenów rekreacyjnych na terenie miasta Torunia w następujących lokalizacjach: Część 1: budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Reja, budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Łyskowskiego/Szosa Lubicka, budowa siłowni

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia Część 1 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznych w ramach budowy terenów rekreacyjnych na terenie miasta Torunia w następujących lokalizacjach: - budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Reja, - budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Łyskowskiego / Szosa Lubicka, - budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Szubińskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - wykonanie utwardzeń z kostki betonowej pod urządzeniami, - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, - montaż elementów małej architektury: śmietnik i ławka. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Część 2 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznych w ramach budowy terenów rekreacyjnych na terenie miasta Torunia w następujących lokalizacjach: - siłownia zewnętrzna przy ul. Szczecińskiej, - siłownia zewnętrzna przy ul. Armii Ludowej, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania (w zakresie obejmującej m.in.: wykonanie utwardzeń z kostki betonowej pod urządzeniami, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż elementów małej architektury: śmietnik i ławka, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 wzoru umowy, dla wszystkich branż, obejmującej: projekty budowlane zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli będzie wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 4) kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne Zamawiającego) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Część 3 1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznych w ramach budowy terenów rekreacyjnych na terenie miasta Torunia w następujących lokalizacjach: - budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Świętopełka. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - wykonanie utwardzeń z kostki betonowej pod urządzeniami, - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, - montaż elementów małej architektury: śmietnik i ławka. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information