Ekspertyza możliwości nadbudowy budynku Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu o jedną kondygnację wraz z wielowariantową koncepcją nadbudowy.

Order Newsletter: 1 Position: 117167 (oferta nr 2779235)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-08-05

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ekspertyza możliwości nadbudowy budynku Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu o jedną kondygnację wraz z wielowariantową koncepcją nadbudowy.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Ekspertyza możliwości nadbudowy budynku Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu o jedną kondygnację wraz z wielowariantową koncepcją nadbudowy. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienisa: - Obiekt objęty opracowaniem znajduje się na terenie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu, działka nr 85/159/4, obręb 11. - Budynek Izby Przyjęć jest obiektem w kształcie prostokąta z wycięciem, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy - 697 m², powierzchnia wewnętrzna - ok. 1575 m², wysokość - 7,77 m (wysokość pomieszczeń w świetle: piwnic - 2,40 m, parteru - 3,05, 1 piętra - 2,8 m). - Przedmiotem ekspertyzy jest ustalenie możliwości nadbudowy obiektu wraz z określeniem szacunkowych kosztów inwestycji. Przewiduje się nadbudowę o jedno piętro. - Do zakresu zadania będzie należało także wskazanie sposobu (technologii) wykonania robót budowlanych przy nadbudowie oraz opracowanie wielowariantowej koncepcji rozwiązań funkcjonalnych nadbudowy wraz z zagospodarowaniem zwolnionych pomieszczeń szpitalnych (w porozumieniu z użytkownikiem). Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1) ekspertyza techniczna, 2) koncepcja rozwiązań funkcjonalnych (min. 3 warianty), 3) uzupełniająca inwentaryzacja budowlana do celów wykonania ekspertyzy, 4) szacunkowy kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath) - dla wybranej koncepcji przez Zamawiającego, 5) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych - dla wybranej koncepcji przez Zamawiającego, 6) inne opracowania niezbędne do uzupełnienia ekspertyzy, 7) ekspertyza także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy, 2) w razie konieczności wykonanie niezbędnych odkrywek i wykonanie niezbędnych badań gruntowych. Materiałem wyjściowym przedmiotu umowy stanowić będą n/w dokumenty (stanowiące załączniki do SIWZ): 1) wyciąg z projektu archiwalnego modernizacji izby przyjęć opracowany w 2011 r., 2) inne materiały archiwalne, 3) pismo Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego z dnia 12.05.2015 r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową. Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199), z tym, że do opracowania szacunkowego kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do wyprzedzającego przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia stawek czynników cenotwórczych oraz cen, które będą stosowane do opracowania szacunkowego kosztorysu inwestorskiego; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w opracowanym przedmiocie umowy muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem lub równoważny, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie z użytkownikiem, zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wskazane w opracowanym przedmiocie umowy cechy techniczne i jakościowe materiałów, urządzeń i produktów stanowią kryterium równoważności, tzn. realizator robót ma prawo do zastępowania ich materiałami, urządzeniami i produktami niegorszymi przy zachowaniu równorzędnych parametrów jakościowych i technicznych. Do obowiązków Wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, dokonanie wizji w terenie oraz ewentualne uzupełnienie w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 63 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30