Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z przebudową kabla światłowodowego UMT zainstalowanego w kanale sanitarnym wzdłuż ul. Batorego w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 111405 (oferta nr 2770326)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-07-28

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z przebudową kabla światłowodowego UMT zainstalowanego w kanale sanitarnym wzdłuż ul. Batorego w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z przebudową kabla światłowodowego zainstalowanego w kanale sanitarnym wzdłuż ul. Batorego w Toruniu zgodnie z treścią Programu funkcjonalo-użytkowego (Załącznik 1) określającym wymagania Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania, w szczególności: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji teletechnicznej 2) Budowa kanalizacji teletechnicznej z rur 2x110mm na długości ok. 150m wraz z dwiema studniami kablowymi. 3) Demontaż istniejącego kabla światłowodowego ZKS-XXOTKTSdFO 32J z kanalizacji sanitarnej na odcinku objętym przebudową 4) Instalacja kabla ZKS-XXOTKTSdFO 32J w wybudowanej kanalizacji teletechnicznej wraz z jego zakończeniem na istniejącej przełącznicy światłowodowej. 5) Przygotowanie dokumentacji podwykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. W zakres wykonywanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wchodzą w szczególności następujące opracowania: 1) plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania; 2) projekt budowlany; 3) projekt wykonawczy; 4) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami; 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 6) Informację dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Wykonania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z wykazem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. 2) W przypadku gdy jest to koniecznie, uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, a także uzyskanie zgód właścicieli infrastruktury objętej zakresem realizowanego zadania. 3) Przygotowania dokumentacji powykonawczej 4) Dostawy materiałów zgodnie z projektem. 5) Przywrócenia połączeń światłowodowych w pomieszczeniu serwerowni UMT w budynku przy ul. Batorego 38/40 do stanu z przed rozpoczęciem prac wykonawczych. 4. Program funkcjonalo-użytkowy stanowi Załącznik 1. 5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składana ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 7. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a. ustawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452310005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30