Remont placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 6 przy ul. Szosa Chełmińska 130 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 110203 (oferta nr 2768185)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-07-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 6 przy ul. Szosa Chełmińska 130 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 6 przy ul. Szosa Chełmińska 130 w Toruniu. 2.Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1)wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzywa syntetycznego; 2)przestawienie, remont istniejących urządzeń (wagonik, bujaki, lokomotywa, zjeżdżalnia, urządzenie wielofunkcyjne); wyposażenie w nowy zestaw urządzeń zabawowych (samochód, karuzela, równoważnia, huśtawka, bocianie gniazdo, gra( o +), wieże, tablica do rysowania , stolik do gry w warcaby, siedziska dla dzieci); 3)demontaż istniejącego ogrodzenia; roboty rozbiórkowe słupów oświetleniowych; wykonanie nowego ogrodzenia terenu przedszkola (uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zabytków), wykonanego z prefabrykowanych przęseł palisadowych, spawanych profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze grafitowym, z dwoma furtkami, górą słupki zamknięte systemowymi metalowymi daszkami a pręty palisady z nasadami w kształcie kuli, dołem cokół z betonu zatartego drobnoziarnistą zaprawą cementową; 4)wyposażenie ogrodzenia w automatyczną samonośną bramę wjazdową umożliwiającą wjazd na teren przedszkola, zasilaną z tablicy rozdzielczej budynku kablem YKY 3x 2,5mm²; 5)rekultywacja terenów zielonych - trawniki; 6)wyposażenie placu w metalowe kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławki ogrodowe, tablicę z regulaminem; 7)profilowanie terenu, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki; 8)wyposażenie placu w metalowe kosze na śmieci w ilości 4 szt. 3.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wyk. przez Pracownię Projektową Janusz Dubicki; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 28 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach;

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30