Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 187934 (oferta nr 2767569)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2015-07-23

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie o długości ok. 323 mb z obustronnym chodnikiem i zatoką autobusową, kanalizacją burzową i oświetleniem ulicznym. Zakres rzeczowy obejmuje m. in.: 1. Roboty drogowe w zakresie: - roboty rozbiórkowe, - wykonanie nawierzchni bitumicznej (dwuwarstwowej) o zmiennej szerokości z podbudową na pow. ok. 1796,0 m², - wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej o szerokości od 0,5 - 2,0 m na łącznej powierzchni ok. 1142,0m², - wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej z podbudową o szerokości 5,0mb i zatoki autobusowej z kostki granitowej o szerokości 3,0mb - na pow. ok. 475,0 m², - wykonanie wjazdów z kostki betonowej o łącznej pow. 268,0 m², - wykonanie muru oporowego w obrębie zatoki postojowej i autobusowej, - wykonanie ogrodzenia o dł ok. 119,96 mb wg załączonej dokumentacji projektowej (cokół i słupy z cegły klinkierowej, przęsła z kształtowników i prętów stalowych), 2. Budowę kanalizacji deszczowej w zakresie: - wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi o dł. ok. 321 mb, - wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych - 4szt., - wykonanie regulacji pionowej zaworów wodociągowych, hydrantów i gazowych - 5szt, 3. Wyprowadzenie poza pas drogowy odcinka 14 mb przyłącza wodociągowego z PE i odcinka 6 mb kanalizacji sanitarnej fi 160 PCV typ S (patrz: mapa poglądowa oraz schemat poglądowy w dokumentacji budowlanej). 4. Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową, ze słupami, oprawami oświetleniowymi, 5. Roboty ziemne pod linię kablową nn. i złącza kablowe w zakresie obejmującym: obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, wykonanie wykopu, zasypanie i zagęszczenie po ułożeniu linii kablowej nn. , zasypaniu miejsc po demontażu słupów z zagęszczeniem. (Przebudowa sieci energetycznej obejmującej demontaż napowietrznej linii nn , demontażu słupów, budowy linii kablowej nn. ze złączami oraz wewnętrznymi liniami zasilającymi znajdującej się w dokumentacji budowlanej, wyłączono z przedmiotu zamówienia, patrz UWAGA) 6. Wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego. 7. Przebudowę istniejącej sieci kablowej telefonicznej. 8. Wykonanie zagospodarowania terenu zielenią niską wzdłuż zatoki postojowej i autobusowej. 9. Prowadzenie nadzoru archeologicznego. 10. Obsługa geodezyjna wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym. Uwaga! Przy szacowaniu wartości niniejszego zamówienia nie należy uwzględniać zapisów dokumentacji budowlanej, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej branży elektrycznej w zakresie: Przebudowy sieci energetycznej obejmującej demontaż napowietrznej linii nn , demontażu słupów, budowy linii kablowej nn. ze złączami z podłączeniem oraz wewnętrznymi liniami zasilającymi za wyjątkiem prac geodezyjnych, robót ziemnych pod linię kablową nn. i złącza kablowe wykazane w pkt 5 przedmiotu zamówienia. Wyłączony z przedmiotu zamówienia ww. zakres będzie realizowany równolegle przez inne podmioty w tym przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. W ramach przedmiotu zamówienia własnym kosztem i staraniem Wykonawca będzie zobowiązany do : 1. Współpracy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu i jego przedstawicielami w zakresie prowadzonych równolegle do zadania drogowego robót związanych z demontażem napowietrznej linii nn., budowy kablowej linii nn. zasilania wraz ze złączami kablowymi w ul. 3 Maja, a także koordynować te roboty w oparciu o uzgodniony ( pomiędzy Wykonawcą a Przedsiębiorstwem Energetycznym ) harmonogram realizacji prac. 2. Złożenia na paletach, załadowania na środek transportu, transport w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego oraz rozładunku, rozbiórkowych materiałów nadający się do ponownego wbudowania, taki jak: a) Płyty chodnikowe betonowe w ilości 1990 szt ( w tym 644 szt nowych płyt chodnikowych betonowych), b) Betonowe kostki brukowe prostokątne w ilości 2000 szt, c) Betonowe płyty drogowe (trylinka) w ilości 250 szt, Miejsce składowania ww. materiału do 500 m od placu budowy. Podane wyżej ilości mogą ulec zmianie i zostaną ostatecznie określone bezpośrednio po rozbiórce tych elementów. Przekazanie nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. Palety niezbędne do transportu i składowania zapewnia Wykonawca. 3. Po demontażu istniejącego ogrodzenia złożenia wszystkich jego elementów tj. przęseł 42 szt, słupków, bramy z furtką oraz barierki na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na placu przy budynku gospodarczym w odległości do 100 m od placu budowy(dz. Nr 411/10 granicząca z terenem Gimnazjum, terenem Zakładu Sprzętu Rehabilitacyjnego) w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Przekazanie nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. 4. Przewiezienia w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego urobku powstałego po frezowaniu nawierzchni jezdni o frakcji nie przekraczającej 40 mm ( tzw. frezowina ) na odległość do 500 m od placu budowy. 5. Zapewnienia prowadzenia nadzoru archeologicznego przez osobę uprawnioną do wykonywania tych czynności. Prowadzenie nadzoru archeologicznego wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w którym ul. 3 Maja objęta jest zasięgiem strefy (OW)- obserwacji archeologicznej. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy pisemnie przekaże Zamawiającemu informacje o uprawnionej osobie która będzie prowadziła nadzór archeologiczny wraz z oświadczeniem tej osoby o podjęciu tych obowiązków oraz posiadaniu przez nią wymaganych uprawnień. Po zakończeniu prac związanych z nadzorem archeologicznym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację z prowadzonych czynności. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy postępować zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W przypadku stwierdzenia przez WKZ potrzeby przeprowadzenia badań archeologicznych, badania te nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia i będą mogły być prowadzone po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U. z 2014r poz. 1446 z późniejszymi zmianami) przez podmiot wybrany przez Zamawiającego na odrębne zlecenie. 6. Zapewnienia dojazdu i dojść do posesji przyległych do pasa drogowego a w szczególności: a) do NZOZ (KORF-MEDICA (Ośrodka Zdrowia) w godzinach jego pracy wraz z umożliwieniem dojazdu karetki pogotowia, b) Kaplicy pogrzebowej, c) Z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem przekazania pisemnej informacji właścicielom, mieszkańcom i użytkownikom tych nieruchomości , a także Inwestorowi o terminach i rodzaju ograniczeń w dostępie do poszczególnych posesji, po uprzednim uzgodnieniu z nimi tych terminów wraz z aktualizacją tych informacji, dostosowując je do bieżących potrzeb. Informacje te należy zamieszczać również w obrębie wejść do poszczególnych nieruchomości, a jeżeli zajdzie potrzeba to oznakować również trasy, kierunki przejścia i dojazdy z ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych znajdujących się poza terenem budowy ( np. do (Ośrodka Zdrowia), kaplicy pogrzebowej itp.), 7. Z uwagi na bliskie usytuowanie istniejącej zabudowy do terenu prowadzonych robót , realizować prace w sposób minimalizujący uciążliwości oraz stosować urządzenia dostosowane do charakteru prowadzonych robót, których oddziaływanie nie będzie powodowało uszkodzeń zabudowy przyległej. W terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy , przed rozpoczęciem prac , Wykonawca sporządzi i przekaże Inwestorowi dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD itp. lub innym nośniku informacji) wszystkich przyległych budynków z różnych ujęć (min. 4 ujęcia), obrazującą ich stan. Taką samą dokumentację fotograficzną i z tych samych ujęć Wykonawca sporządzi po zakończeniu robót i przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 8. W ramach prac geodezyjnych oprócz obowiązków wynikających z przepisów: a) wyznaczyć i oznaczyć wszystkie istniejące sieci i przyłącza znajdujące się w obszarze prowadzonych robót, w tym kolidujące z rozwiązaniami projektowymi, także te, które mogą nie być ujęte w dokumentacji budowlanej przekazanej Wykonawcy, w szczególności sieci i przyłącza gazowe, średniego i niskiego napięcia, telekomunikacyjne, wodociągowe, a także granice prowadzonych robót, b) opracować zestawienia ilościowe w zakresie m.in. powierzchni chodników, miejsc postojowych, zatoki i jezdni, długości i średnicy sieci kanalizacji burzowej, ilości i rzędnych posadowienia (dna , przykrywy) studni i studzienek, c) Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu w następujących ilościach: - dotyczącej sieci kanalizacji burzowej - min. 4 egz. map, - dotyczące sieci kablowej nn. i oświetlenia ulicznego - min. 4 egz. map, - dotyczące obiektu drogowego - min. 4 egz. map. (wyżej wymienione minimalne ilości dotyczą również przypadków wkreślenia kilku obiektów na jednej mapie.) d) Przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji burzowej wraz z raportem i oceną stanu technicznego sieci nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru inwestorskiego. e) Należy przeprowadzić badanie wydajności i ciśnienia zamontowanego hydrantu podziemnego. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu: a) strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich, b) strat powstałych w związku z prowadzeniem robót m.in. związanych z uszkodzeniem infrastruktury technicznej w tym sieci i przyłączy ( również sieci i przyłącza, które nie są ujęte w dokumentacji budowlanej) obiektów budowlanych i innych obiektów, urządzań oraz przedmiotów, c) strat powstałych w związku z uniemożliwieniem dostępu do przyległych posesji 10. Wykonawca będzie realizował zadanie na podstawie: a) Pozwolenia budowlanego, wydanego przez Wojewodę Opolskiego, na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 406 z drogą gminną 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie, b) Pozwolenia budowlanego, wydanego prze Starostę Nyskiego, na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej, c) Warunków, wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, na umieszczenie odcinka kanalizacji deszczowej i lini kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej, d) Innych warunków i wytycznych wynikających z zatwierdzonej dokumentacji budowlanej oraz warunków pozwolenia na budowę. Jezdnie zaprojektowano jako przekrój daszkowy 2% w kierunku krawężników. Na chodnikach spadek poprzeczny jednostronny o nachyleniu 1,5% do 2%. Zadanie obejmuje również wykonanie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 407 /Nysa - Łącznik/, powiatowej nr 1526 O / Korfantów - Biała/ ul. Prudnickiej, drogi gminnej Nr 106619 O ul. Aleksandra Fredry oraz drogi wewnętrznej ul. Targowej. Roboty będą realizowane na czynnym obiekcie, w związku z tym w czasie realizacji robót, Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z drogi jej użytkownikom oraz zabezpieczy dojścia i dojazdy do posesji. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie robót, nieuwzględnionych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z technologii realizacji robót i stanowiących kontynuację prowadzonych prac dla zachowania ciągłości funkcjonalno-użytkowej przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu przyjętych w ofercie stawek czynników cenotwórczych i cen jednostkowych. Przed przystąpieniem do realizacji tych robót wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego i projektanta oraz sporządzenia protokołu konieczności określającego zakres tych robót. Przygotowanie tego protokołu spoczywa na Kierowniku Budowy. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i projektanta mogą być dokonywane zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawi zaakceptowany projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian, rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (np. skrócenie czasu realizacji inwestycji, obniżenie kosztów inwestycji, poprawa jakości). Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych, jeżeli wprowadzenie tych robót jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty. Wykonawca powinien uzyskać zgodę Zawmawiającego oraz akceptację projektanta w celu zastosowania robót zamiennych. Wyliczenie kosztów robót i prac nieuwzględnionych przez Zamawiającego w przedmiarze robót a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających ze zmian, nastąpi na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Wykonawcę przy zastosowaniu przyjętych w ofercie stawek czynników cenotwórczych i cen jednostkowych. W przypadku braku stawki ceny jednostkowej Wykonawca sporządzi kalkulację przy uwzględnieniu stawek czynników cenotwórczych oraz kosztów materiałów pracy sprzętu wynikający ze złożonych kosztorysów ofertowych, a w przypadku braku stawek w tych kosztorysach zaproponuje ceny rynkowe. Kalkulacje te zostaną zweryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry). 2. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu i materiałów. 3. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na dostarczone wyposażenie gwarancje producentów. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Dokument ten winien określić warunki serwisowania gwarancyjnego, pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego. 6. Wyposażenie określone w przedmiocie zamówienia musi spełniać określone innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. 7. Wszystkie zaoferowane w ofercie materiały muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania w przedmiotowym zamówieniu (jeżeli dotyczy).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451110008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Ustala się wadium w wysokości 15.000,00 PLN. (Słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Gwarancja i rękojmia

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30