Dowóz uczniów oraz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz dzieci szkolnych ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras, określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych na terenie Gminy Korfantów.

Order Newsletter: 1 Position: 181392 (oferta nr 2761756)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2015-07-17

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dowóz uczniów oraz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz dzieci szkolnych ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras, określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych na terenie Gminy Korfantów.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów oraz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz dzieci szkolnych ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras, określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych na terenie Gminy Korfantów będzie odbywał się za pomocą trzech autobusów zamawiającego, który zapewni również kierujących posiadających wymagane uprawnienia. Przyjmuje się, że średnie tygodniowe przejazdy autobusów będą wynosiły około 2 020 km. 1) Autobus nr 1 będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie oraz Gimnazjum w Korfantowie. Łączny średni, przewidywany, tygodniowy przebieg w/w autobusu to około 690 km. Ilość miejsc siedzących w autobusie od 40; 2) Autobus nr 2 będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie oraz Gimnazjum w Korfantowie. Łączny średni, przewidywany, tygodniowy przebieg w/w autobusu to około 780 km. Ilość miejsc siedzących w autobusie od 40; 3) Autobus nr 3 będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie oraz Gimnazjum w Korfantowie. Łączny średni, przewidywany, tygodniowy przebieg w/w autobusu to około 550 km. Ilość miejsc siedzących w autobusie od 25 do 35. Przyjmuje się, że liczba tygodni w roku szkolnym 2015/2016 i tym samym liczba tygodni w okresie obowiązywania umowy wynosi 41,6. Długość i ilość tras może ulec zmianie po ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych na poszczególnych trasach. Zamawiający nie pokrywa kosztów przejazdu autobusów z bazy do pierwszej miejscowości z trasy i z ostatniej miejscowości do bazy. Zamawiający zapewnia dzieciom opiekę w czasie dowozu. Szczegółowy harmonogram, zawierający godziny odjazdów i przyjazdów oraz przystanków Zamawiający dostarczy Wykonawcy w oparciu o organizację pracy szkoły. Okres realizacji zamówienia obejmuje tylko dni nauki w szkołach odliczając dni wolne od zajęć szkolnych (ferie, wakacje) oraz dni ustalone przez dyrekcje szkół. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: - w przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu niezwłocznie zapewnił autobus zastępczy na własny koszt, - był dyspozycyjny w przypadku losowych zmian czasowych godzin dowozu i odwożenia uczniów ze szkoły, - świadczył usługę o odpowiednim standardzie oraz odpowiednimi środkami transportowymi, zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów. Autobusy winny spełniać warunki określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). Pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania czynności na drodze powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej widoczny z wszystkich stron pojazdu nie powodujący oślepiania innych użytkowników ruchu. Przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Korfantów jest przewozem regularnym specjalnym i zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) jest to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób (w tym wypadku uczniów), z wyłączeniem innych osób. Niniejsza regulacja wyraźnie wyklucza przewóz autobusami szkolnymi innych osób niż uczniów szkół i dzieci przedszkolne z terenu Gminy Korfantów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601300008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Czas podstawienia autobusu zastępczego

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30