Rozbudowa i dostosowanie placu zabaw dla dzieci w wieku 1-3 lata przy ul. Głowackiego 48 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 106229 (oferta nr 2760674)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-07-16

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa i dostosowanie placu zabaw dla dzieci w wieku 1-3 lata przy ul. Głowackiego 48 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: : Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i dostosowanie placu zabaw dla dzieci w wieku 1-3 lata przy ul. Głowackiego 48 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci powyżej trzeciego roku życia i stworzenie miejsca zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia (działka nr 48/12). Zadanie obejmuje w szczególności następujący zakres prac: -wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzywa syntetycznego, -wykonanie nawierzchni terenów zielonych - trawniki, -ogrodzenie terenu placu zabaw z elementów stalowych ocynkowanych bez cokołu o wys.1,10 m, -wyposażenie ogrodzenia w bramę wjazdową umożliwiającą dojazd i wymianę piasku w piaskownicy sprzętem mechanicznym, -wyposażenie w zestawy zabawowe dla dzieci w wieku 1-3 lata: huśtawka, kiwak, domek - labirynt, zestaw mały ze zjeżdżalniami i kładkami, stolik z ławeczkami, montaż trzech ławek typu ogrodowego oraz adaptacja, renowacja i ponowny montaż istniejących ławek dla dorosłych, -uzupełnienie ziemi przy włazie studni kanalizacyjnej i zbocza górki saneczkowej, -remont istniejącej piaskownicy poprzez naprawy miejscowych pęknięć, -wyposażenie placu w metalowe kosze na śmieci w ilości 4szt., -montaż tablicy z regulaminem użytkowania obiektu, montaż ogrodzenia okalającego istniejące dwie jodły, -profilowanie terenu, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane -T.W. Projekt-Tobiasz Walczak; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 28 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30