Obsługa prawną Gminy Miasta Toruń w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Order Newsletter: 1 Position: 105809 (oferta nr 2759932)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-07-16

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Obsługa prawną Gminy Miasta Toruń w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: obsługę prawną w szczególności w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa finansów publicznych oraz prawa Unii Europejskiej, która będzie dotyczyć m.in.: a) bieżącego doradztwa prawnego oraz udzielania interpretacji, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; b) uczestnictwa w spotkaniach i negocjacjach, c) sporządzania opinii prawnych i innych opracowań na piśmie w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jej wydanie; d) rozwiązywania problemów formalno - prawnych zgłaszanych przez Gminę Miasta Toruń; e) sygnalizowania zapowiedzi nowych lub zmian obowiązujących przepisów związanych ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi, poprzez bieżące informowanie o ww. zmianach w szczególności podczas cyklicznych spotkań; f) prowadzenia rokowań, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego; g) uzgadniania i opiniowania pod względem formalno-prawnym projektów umów dotyczących działalności Gminy Miasta Toruń w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jej wydanie; h) świadczenia obsługi prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia według dyspozycji Gminy Miasta Toruń w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; i) uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Sterującego i Zarządu ZIT BTOF na wniosek Gminy Miasta Toruń; j) w wyjątkowych sytuacjach wyjazdów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie (maksymalnie dwa wyjazdy do 21.12.2015 r., dojazd zostanie zapewniony przez Zamawiającego). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szczegóły organizacyjno-techniczne obsługi prawnej zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po zawarciu umowy zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą zał. do umowy. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 791000005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: wykonanie dodatkowych usług polegających na świadczeniu obsługi prawnej JST, przez okres co najmniej roku

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30