Dostawa 49 zestawów komputerowych.

Order Newsletter: 1 Position: 175950 (oferta nr 2757060)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-07-14

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa 49 zestawów komputerowych.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 49 sztuk zestawów komputerowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a. ustawy. 5. Zamawiający informuje, iż zastosowane w SIWZ określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm nastąpiło wyłącznie wyjątkowo, gdy inne opisanie przedmiotu w sposób zrozumiały i precyzyjny nie jest możliwe i odniesieniom tym towarzyszą słowa lub równoważny a wskazane minimalne parametry stanowią kryterium równoważności. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie, nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne, co wskazane w SIWZ, których jakość nie może być gorsza od jakości określonej w specyfikacji produktu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302130005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 21 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących form

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi - nie mniej niż 2 lata

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30