Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. -Siłownia i plac zabaw na terenie części Placu Towarzystwa Miłośników Torunia (dz. 727 obręb 10) w Toruniu -wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

Order Newsletter: 1 Position: 101129 (oferta nr 2750993)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-07-08

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. -Siłownia i plac zabaw na terenie części Placu Towarzystwa Miłośników Torunia (dz. 727 obręb 10) w Toruniu -wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. -Siłownia i plac zabaw na terenie części Placu Towarzystwa Miłośników Torunia (dz. 727 obręb 10) w Toruniu -wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: -Siłownię - 6 urządzeń z tablicami informacyjnymi (wahadło- surfer, prasa nożna-wioślarz, biegacz-orbitrek, rower-jeździec, ławeczka-pedałki, wyciskacz siedząc-wyciąg górny). Urządzenia ustawione na terenie utwardzonym (płytki chodnikowe); -Plac zabaw na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Teren zabezpieczony do wysokości 1m z furtką-metalowy. Ilość urządzeń 7szt. Na terenie placu zaprojektować dwie ławki oraz kosze na śmieci. Tablica informacyjna; -Należy zaprojektować dojścia do projektowanej siłowni i placu, a także rekultywację całego terenu zielonego nie objętego projektem nowej lokalizacji pomnika Artylerii Polskiej; -Wykonawca musi przewidzieć konieczność wykonania inwentaryzacji istniejącej zieleni, jeśli będzie w złym stanie zdrowotnym lub będzie kolidowała z projektowanymi elementami zagospodarowania. W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów należy wykonać także projekt przesadzeń lub nasadzeń zastępujących; -W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego opracowania i udział w konsultacjach; - Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów. Podstawę do realizacji przedmiotu umowy stanowią niżej wymienione opracowania (będące załącznikami do SIWZ): 1) mapa zasadnicza 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) projekt zagospodarowania terenu zadania pn. Nowa lokalizacja Pomnika Artylerii Polskiej w Toruniu - oprac. maj. 2015 r. wyk. przez Geotechnica s.c. Toruń. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie wymaganym do realizacji założeń zadania, 3) inwentaryzacja zieleni (jeśli będzie wymagana), 4) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagana), 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 6) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 8) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich i innych, 9) inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane- do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych), 10) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc i dwg. Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1)przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 2)przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 3)sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem ust. 9 wzoru umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową. Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności: 1)spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.,poz. 907, z późn.zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,poz. 1409, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462, z późn.zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do wyprzedzającego przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia stawek czynników cenotwórczych oraz cen, które będą stosowane do opracowania kosztorysu inwestorskiego; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem lub równoważny, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, 2)posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 3)zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót. Do obowiązków Wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, dokonanie wizji w terenie oraz ewentualne uzupełnienie w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu umowy. Sprawowanie przez Wykonawcę czynności nadzoru autorskiego regulują postanowienia, o których mowa poniżej: a) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności ustalonych ustawą Prawo budowlane, polegających w szczególności na: - czuwaniu w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, - wyjaśnianiu wątpliwości powstałych w toku realizacji, - uzgadnianiu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej i dokonywaniu tych zmian, - udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwie w odbiorze inwestycji

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 56 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 48 miesięcyy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30