Wykonanie zadania pn. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta

Order Newsletter: 1 Position: 98063 (oferta nr 2745459)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-07-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie zadania pn. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I: rozbudowa cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego Torunia opartego na technologii sieciowej transmisji danych Ethernet (CCTV IP). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) budowę i uruchomienie 9 punktów kamerowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zbudowanych w oparciu o szybkoobrotowe, zewnętrzne kamery IP o rozdzielczości zgodnej ze standardem SMPTE 274M, przeznaczone do pracy w trybie 24/7/365 w lokalizacjach: - ul. Gajowa/Zdrojowa; - ul. Łódzka/Podgórska; - ul. Kniaziewicza/Hallera; - ul. Poznańska/Szubińska; - ul. Olsztyńska/Olimpijska; - ul. Turystyczna/Ligi Polskiej; - Plac Pokoju Toruńskiego; - Plac Teatralny; - Szosa Lubicka/Olsztyńska. Parametry kamer w standardzie SMPTE 274M zawarto w dodatkowych informacjach dotyczących przedmiotu zamówienia stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) budowę i uruchomienie 5 punktów kamerowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zbudowanych w oparciu o szybkoobrotowe, zewnętrzne kamery IP o rozdzielczości zgodnej ze standardem SMPTE 296M, przeznaczone do pracy w trybie 24/7/365 w lokalizacjach: - ul. Szubińska/Bliska; - ul. Włocławska 237; - ul. Matysiaków/Zdrojowa; - ul. Św. Józefa/Klemensa; - ul. Żwirki i Wigury 1. Parametry kamer w standardzie SMPTE 296M zawarto w dodatkowych informacjach dotyczących przedmiotu zamówienia stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ; 3) budowę przyłączy światłowodowych do miejskiej sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu pn. Nowoczesna siec szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia i zasilania energetycznego do budowanych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP. 4) budowę i uruchomienie sieci transmisyjnej gwarantującej właściwe przesyłanie danych z kamer i zarządzanie nimi z poziomu Centrum Nadzoru przy ul. Legionów 70/76; 5) konfigurację platformy VMS Genetec Secutiry Center 5.2 związaną z realizowaną rozbudową systemu monitoringu; 6) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia wraz z budową monitoringu Trasy Wschodniej na odcinku od Pl. Daszyńskiego do ul. Łódzkiej wykonanej przez firmę SoftBlue z Bydgoszczy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i z uwzględnieniem najlepszych praktyk branżowych, na podstawie następujących dokumentów: 1) dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowych punktów kamerowych stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ: a) Projekt Zagospodarowania Terenu pn. Nowo projektowane punkty kamerowe na obszarze miasta Torunia; b) Projekt Zagospodarowania Terenu pn. Istniejące i nowo projektowane punkty kamerowe; c) Karty uzgodnień prac w budynkach pn. Istniejące i nowo projektowane punkty kamerowe systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia; d) Projekt Wykonawczy pn. Projektowane punkty kamerowe systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia wraz z erratą; e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych pn. Projektowane i istniejące punkty kamerowe na obszarze miasta Torunia; f) Przedmiar robót dla zadania pn. Nowe punkty kamerowe; Część II: dostawa i montaż urządzeń do integracji analogowego systemu monitoringu wizyjnego Torunia z systemem cyfrowym uruchomionym w ramach projektu BiT-City. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż: 1) serwera rackowego PowerEdge R420 (hosta VMS), 2xXenon E5-2440 v2 1,90GHz wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowaniem do wirtualizacji dla rozbudowy platformy Genetec Security Center 5.2 zarządzającej monitoringiem cyfrowym, w konfiguracji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ; 2) 4 stacji roboczych Precision T1700 MT CTO, i7-4790 wraz z oprogramowaniem systemowym i dwoma monitorami dla każdej ze stacji, w konfiguracji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ; 3) 2 przełączników agregacyjnych WS-C3750X-24S+C3KX-PWR-350WAC/2+C3KX-NM-1G wraz z 24 wkładkami światłowodowymi SFP oraz 4 wkładkami SFP do komunikacji z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Cisco ASR 9010; 4) jednego przełącznika agregacyjnego WS-C3560X-24T-S+C3KX-PWR-350WAC/2-+C3KX-NM-1 wraz z 24 wkładkami miedzianymi oraz 4 wkładkami SFP do komunikacji z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Cisco ASR 9010. Część III: dostawa i instalacja 80 licencji wraz z 5 letnim okresem SMA i failover dla kamer analogowych włączanych do platformy zarządzającej Genetec Security Center 5.2. 1.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 1.5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information