Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego na jednorodzinny dom dziecka przy ul. Św. Józefa 107 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 162824 (oferta nr 2745384)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-07-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego na jednorodzinny dom dziecka przy ul. Św. Józefa 107 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rodzinny dom dziecka przy ul. Św. Józefa 107 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) remont stropodachu polegający na ułożeniu na istniejącym pokryciu styropapy gr. 18 cm i pokryciu 1 x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia SBS grub. 5,2 mm na pow. ok.117 m², od środka okładziny sufitów płytą g-k ok. 93 m³ i ułożeniu gładzi gipsowych ok. 93 m², 2) obróbki blacharskie ok.13 mb, rynny ok.34 mb i rury spustowe ok.17 mb należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie budowlanym, 3) remont podłóg polegający na ułożeniu na istniejących deskach płyt OSB ok. 148 m², wylaniu wylewki samopoziomującej z wtopioną siatką z włókna szklanego elewacyjną ok. 148 m² i dopiero na niej układaniu nowego wykończenie podłóg (płytek i wykładziny), 4) remont stropów nad piwnicą i parterem polegający na ułożeniu płyt g-k EI 60 nad kotłownią, przeszpachlowaniu, zagruntowaniu i 2 x pomalowaniu farbą emulsyjną ok. 7m², nad parterem ułożenie gładzi gipsowej ok. 170 m², 5) wykonanie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych ok.2m³, 6) rozbiórka ścianek działowych parter i I p. ok. 68 m², wykucie z muru ościeżnic drewnianych ok. 10 m², postawienie ścianek g-k ok. 34 m², rozbiórka pieców ok. 8m³, 7) rozbiórka ścianek ½ z cegły ok. 28m², 8) remont kominów ponad dachem i postawienie komina do kotłowni, 9) remont schodów wewnętrznych polegający na obłożeniu od spodu płytą g-k ok. 13 m², wykonanie gładzi ok.13 m², wykonanie nowego pochwytu balustrady ok.8 mb, wymiana 6 stopni drewnianych, 10) wykonanie tynków wewnętrznych ścian i okładzin zgodnie z przedmiarem robót, 11) malowanie 2x farbami emulsyjnymi ścian ok. 565 m² i sufitów ok.253 m², 12) montaż okien PCV ok. 4m² i parapetów okiennych ok. 30 mb, 13) wykucie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z załączonym przedmiarem robót, Zakup i montaż drzwi wewnętrznych obejmuje wszystkie pomieszczenia i kotłownię bez drzwi w pomieszczeniach piwnicy, 14) remont zadaszenia wejścia do budynku i podestu wejścia do budynku zgodnie z załączonym przedmiarem robót, 15) roboty różne jak: montaż drabiny zewnętrznej ok. 7 mb, obudowa g-k pionów instalacyjnych, 16) wykonanie prac sanitarnych jak: instalacji wod.- kan., gazowej, c.o. i montaż kotła zgodnie z załączonym przedmiarem robót, 17) wykonanie robót elektrycznych jak: montaż tablic rozdzielczych i wlz, instalacji oświetlenia i gniazd, instalacji domofonowej, TV i telefonicznej zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w przedmiarze robót, który stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i nakładów pracy, projekcie budowlanym z uwzględnieniem zmian zawartych w aneksie do projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez: Biuro Usług Kosztorysowo Budowlanych PROFFI-BUD Marek Kłos - przedmiar robót; Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BUDPROJEKT Sp. z o.o. - projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; opracowanie własne Zamawiającego - aneks do projektu budowlanego) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w kosztorysie ofertowym. 1.5. Przedmiar robót (wraz z projektem budowlanym i aneksem do projektu budowlanego oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) który otrzymał Wykonawca zostanie wypełniony przez Wykonawcę i jako kosztorys ofertowy Wykonawcy zawierający ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. 1.6. Jeżeli w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót oraz w zakresie z projektu budowlanego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aneksem do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac uzupełniających lub dodatkowych lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie. 1.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 454530007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 98 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formac

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30