Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. -Dostosowanie budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

Order Newsletter: 1 Position: 96891 (oferta nr 2743511)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-30

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. -Dostosowanie budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Dostosowanie budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - prace budowlane wynikające z Postanowień Kujawsko -Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej: WZ.5595.63.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. oraz WZ.5595.64.2014. z dnia 17 lutego 2014 r. (stanowiących załącznik nr 1do SIWZ). 3. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu umowy: - Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu umowy jest ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15 w Toruniu, oprac. styczeń 2014 r. (stanowiąca załącznik nr 1do SIWZ). - Budynek Planetarium jest usytuowany na Starówce w centrum Torunia przy ul. Franciszkańskiej 15 (działka nr 39/5 obręb 15). Obiekt jest budynkiem zabytkowym, adaptowanym po dawnym obudowanym zbiorniku gazu na cele planetarium. Ma kształt walca, jest obiektem o 4-ch kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych. Powierzchnia użytkowa budynku: 1 675,10 m², kubatura: 9 455 m³, wysokość: 21 m. - Do wszystkich robót objętych przedmiotem umowy należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanych opracowań. 1.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1) opinia techniczna, 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 6) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 8) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 9) inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 10) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 2.Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1)wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500, 2)wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3)wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 4)uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5)przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6)przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7)sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust.9 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 63 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) pieni

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30