Budowa palcu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w PM nr 16 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 160504 (oferta nr 2743357)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-30

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa palcu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w PM nr 16 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 16 przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty ziemne i rozbiórkowe, 2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej ok. 150 m2, 3) wykonanie ogrodzenia panelowego 3D o wys. 1,2 m z drutu Ø 5 mm ocynkowanego malowanego na kolor zielony oraz 2 furtek o wys. 1,2 m do ogrodzenia panelowego, 4) dostawa i montaż elementów zabawowych tj. zestaw zabawowy z drewna klejonego, karuzela z kierownicą, bujak samochód, bujak quad, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa, urządzenie sportowe pn. Ścieżka zdrowia, 5) dostawa i montaż 4 szt. ławek oraz 4 szt. koszy na śmieci, 6) wycinka 4 drzew wraz z przekazaniem pozyskanego surowca z wycinki w stanie posegregowanym i przygotowanym zgodnie z normami oraz pod względem techniczno-handlowym do składnicy drewna prowadzonej dla Gminy Miasta Toruń przez firmę TAXLAS przy ul. Grunwaldzkiej 66 w Toruniu oraz przekazanie podpisanych przez Wykonawcę i przedstawiciela składnicy protokołów zawierających co najmniej datę przekazania i wyszczególnienie ilości, rozmiarów, gatunku przekazanego drewna, wywiezienie odpadów z wycinki - karpiny i gałęzi na wysypisko miejskie, 7) uporządkowanie i wykarczowanie istniejących dziko rosnących krzewów oraz niwelacja terenu i wysianie trawy na pow. ok. 400 m2. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez: PRO OBIEKT Krzysztof Faleńczyk; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 28 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30