Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Docieplenie - termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Św. Józefa 26 w Toruniu, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

Order Newsletter: 1 Position: 149758 (oferta nr 2733187)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Docieplenie - termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Św. Józefa 26 w Toruniu, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Docieplenie - termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Św. Józefa 26 w Toruniu, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą łącznie z dociepleniem ścian fundamentowych do poziomu ław, warstwa fakturowa powinna być barwiona w masie, a nie malowana, - izolację przeciwwilgociową ścian zewnętrznych do poziomu fundamentów, - naprawę i remont naświetli (studzienek) okien piwnicznych łącznie z kratami zabezpieczającymi oraz poręczami, - wykonanie odwodnienia (wpust) studni naświetlających piwnic i przyłączenie ich do kanalizacji deszczowej, - ocieplenie stropodachów wraz z dwukrotnym kryciem papą, - pozostałe do wymiany lub remontu obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, - wymianę okien i drzwi zewnętrznych dotychczas nie wymienionych, - podwyższenie kominów do wymaganej przepisami wysokości oraz remont kominów, - wymianę lub remont instalacji odgromowej, - remont wejść do budynku wraz z remontem zadaszenia, montaż lekkich daszków nad drzwiami zewnętrznymi bez zadaszenia, - wymianę parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, - remont krat w oknach, - wykonanie nowej opaski wokół budynku lub odtworzenie nawierzchni w sąsiedztwie obiektu, - zaprojektowanie lub przełożenie oświetlenia i monitoringu na budynku, - instalację elektryczną podgrzewu rynien, - instalację paneli fotowoltaicznych wraz z podłączeniem do istniejących instalacji w obiekcie, - regulację instalacji c.o. wraz z ewentualną wymianą grzejników, zaworów i uzupełnieniem brakujących, - ustalenie nowej wartości mocy zamówionej dla dostawcy ciepła, - projekt regulacji instalacji c. o. wykonać na podstawie warunków technicznych dostawcy ciepła firmy EDF (z którą wymaga też uzgodnienia), - przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z audytem energetycznym. 3. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Obiekt jest budynkiem parterowym, częściowo podpiwniczonym, złożony z trzech segmentów połączonych łącznikiem. Powierzchnia całkowita 4 458 m2, kubatura 22 100 m2. Segment środkowy w części południowej jest już ocieplony (zgodnie z mapą syt.-wys. stanowiącą załącznik do SIWZ). Powierzchnia zabudowy tej części 663,22 m², kubatura 4 251,13 m³. - Do wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. 4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) opinia techniczna, 2) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym projekt instalacji ogrzewania rynien oraz projekt odnawialnego źródła energii (zgodnie z audytem energetycznym stanowiącym załącznik do SIWZ) - instalacji paneli fotowoltaicznych, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 8) inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych), 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 4) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załączniki do siwz. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 7.Termin realizacji zamówienia: nie później niż 15 tygodni ( 105 dni ) od zawarcia umowy, z tym, że sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy nastąpi z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 105 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30