Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Ekspertyza techniczna możliwości dobudowy i nadbudowy oddziałów pobytu całodobowego oraz ustalenie przyczyn pęknięć stropów i ścian w środkowej części starej budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego

Order Newsletter: 1 Position: 89729 (oferta nr 2731715)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Ekspertyza techniczna możliwości dobudowy i nadbudowy oddziałów pobytu całodobowego oraz ustalenie przyczyn pęknięć stropów i ścian w środkowej części starej budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. Ekspertyza techniczna możliwości dobudowy i nadbudowy oddziałów pobytu całodobowego oraz ustalenie przyczyn pęknięć stropów i ścian w środkowej części starej budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu. 2. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Obiekt objęty opracowaniem znajduje się we wschodniej części Torunia w dzielnicy Skarpa przy ul. Ligii Polskiej 8, działka nr 39/4 obręb 59. - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest obiektem złożonym z dwóch budynków połączonych ze sobą łącznikiem z windą oraz budynku ogrodu zimowego od strony północnej. Część zachodnia, którą planuje się rozbudować jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Poprzednio mieścił się w nim żłobek. Wykonany jest w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej w systemie TBT. Drugi z budynków wykonany jest w technologii tradycyjnej. - Przedmiotem ekspertyzy jest ustalenie możliwości nadbudowy i rozbudowy budynku zgodnie z koncepcją architektoniczną rozbudowy (stanowiącą załącznik do SIWZ) oraz określenie szacunkowych kosztów inwestycji. - Przewiduje się nadbudowę o jedno piętro i dobudowę od strony zachodniej i południowej. - Drugim elementem ekspertyzy jest ustalenie przyczyn powstania zarysować i pęknięć na styku dwóch budynków. - Do zakresu zadania należy także wskazanie sposobu (technologii) wykonania robót budowlanych przy rozbudowie oraz metody naprawy powstałych uszkodzeń w obiekcie. - W posiadaniu Użytkownika jest archiwalna dokumentacja projektowa istniejących budynków. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) ekspertyza techniczna, 2) szacunkowy kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 3) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 4) inne opracowania niezbędne do uzupełnienia ekspertyzy, 5) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji uzupełniającej w zakresie wymaganym do wykonania ekspertyzy technicznej, 4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 5) w razie konieczności wykonanie niezbędnych odkrywek

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 42 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 200 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30