Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Ekspertyza techniczna możliwości nadbudowy części budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mazowieckiej 49 w Toruniu wraz z szacunkowym kosztorysem.

Order Newsletter: 1 Position: 147472 (oferta nr 2730950)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Ekspertyza techniczna możliwości nadbudowy części budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mazowieckiej 49 w Toruniu wraz z szacunkowym kosztorysem.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Ekspertyza techniczna możliwości nadbudowy części budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mazowieckiej 49 w Toruniu wraz z szacunkowym kosztorysem. 2. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Obiekt objęty opracowaniem znajduje się w północnej części Torunia przy ul. Mazowieckiej 8, działka nr 39/4 obręb 59. - Budynek Powiatowego Urzędu Pracy jest obiektem złożonym z dwóch części: zasadniczej części o trzech kondygnacjach oraz części frontowej jednokondygnacyjnej (później dobudowanej) od strony wschodniej. Powierzchnia użytkowa części wyższej 1.259,8 m², kubatura 5272,4 m³. - Część frontowa (częściowo podpiwniczona) jest objęta opracowaniem. Wymiary: 24,63 x 15, 33 m, wysokość 4,5 m. - Przedmiotem ekspertyzy jest ustalenie możliwości nadbudowy części frontowej obiektu wraz określenie szacunkowych kosztów inwestycji. Przewiduje się nadbudowę o jedno piętro. Szczegółowe funkcje części nadbudowywanej do ustalenia z użytkownikiem. - Do zakresu zadania należy także wskazanie sposobu (technologii) wykonania robót budowlanych przy nadbudowie oraz powiązanie funkcjonalne z sąsiadującym budynkiem. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) ekspertyza techniczna, 2) inwentaryzacja budowlana, 3) szacunkowy kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 4) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 5) inne opracowania niezbędne do uzupełnienia ekspertyzy, 6) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1)wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500, 2)wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 4) w razie konieczności wykonanie niezbędnych odkrywek i wykonanie niezbędnych badań gruntowych. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 56 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30