wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacja wykonywanych robót budowlanych dla zadania pn. Kompleksowy remont basenu ZSMEiE przy ul. Św. Józefa 26 wraz zapewnieni

Order Newsletter: 1 Position: 88567 (oferta nr 2729735)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacja wykonywanych robót budowlanych dla zadania pn. Kompleksowy remont basenu ZSMEiE przy ul. Św. Józefa 26 wraz zapewnieni

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Kompleksowy remont basenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu wraz z zapewnieniem poprawy efektywności energetycznej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) wykonanie projektu koncepcyjnego w dwóch wariantach: a) wariant A - obejmujący kompleksowy remont istniejącego obiektu, b) wariant B - obejmujący rozbudowę basenu o część rekreacyjną (np. basen, zjeżdżalnia, rwąca rzeka, bicze wodne, jacuzzi) i kompleksowy remont istniejącego obiektu, wraz z wykonaniem oszacowania kosztów budowy odrębnie dla poszczególnego wariantu, 2) wykonanie projektu budowlanego wg wariantu A, który winien obejmować także: - zmianę ilości szatni z trzech na cztery, szatnie dla ćwiczących na zewnątrz, - kompletną wymianę instalacji elektrycznych, wod.-kan., c.o., wentylacji, - kompleksowy remont niecki, - remont trybun, - remont schodów zewnętrznych, podjazdu wraz z balustradami (balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo), - sauny, - naprawę dachu nad niecką oraz położenie papy termozgrzewalnej, - wymianę instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, - technologię uzdatniania wody basenowej oraz dozowania chloru, - modernizację węzła cieplnego z AKPiA, - całość terenu związanego z basenem do uporządkowania oraz zaprojektować ok. 6 urządzeń siłowni zewnętrznej, - instalację ogrzewania rynien, - kolorystykę elewacji w nawiązaniu do pozostałych budynków szkoły. 2.1. Dodatkowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - W ramach prac projektowych dot. zakresu projektowanej termomodernizacji należy uwzględnić wymogi określone w audycie energetycznym wyk. przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. w Warszawie - oprac. listopad 2014 r. (stanowiącym zał. do SIWZ). - W ramach prac projektowych należy uwzględnić wymogi określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr 295/99 RMT z dnia 30.09.1999 r. (stanowiąca zał. do SIWZ). - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanych opracowań. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) dwa warianty projektu koncepcyjnego - wariant A i wariant B (zawierające: rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje, opis techniczny), 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego (wg wariantu A) w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu, 3) projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz, 4) projekt instalacji ogrzewania rynien, 5) inwentaryzacja wielobranżowa w zakresie wymaganym do wykonania projektu, 6) ekspertyza konstrukcyjna i mykologiczna, 7) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (jeśli będą wymagane), 8) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu, scenariusz zdarzeń pożarowych, 9) inwentaryzacja zieleni w zakresie wymaganym do realizacji projektu, 10) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 11) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 12) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 13) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych, 14) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 15) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 4) uzyskanie opinii czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę stosownego wniosku do podpisu przez Zamawiającego wraz z załącznikami), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1ust. 9 wzoru umowy. termin realizacji: Etap I: koncepcja - nie później niż 2 tygodnie od zawarcia umowy, Etap II: Projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozostałe opracowania przedmiotu umowy - nie później niż 18 tygodni od zawarcia umowy, z tym, że sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy nastąpi z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information