Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej ze wszystkimi elementami wykonawczymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki.

Order Newsletter: 1 Position: 145922 (oferta nr 2729440)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej ze wszystkimi elementami wykonawczymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a w Toruniu na salę szermierki (dz. 151/1 obr. 11), wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zrealizowania kompleksowego remontu ogólnobudowlanego budynku, obejmującego w szczególności następujący zakres prac: - wymianę pokrycia dachowego (rozbiórka pokrycia papowego, naprawa podłoża betonowego i murków ogniowych, termomodernizacja dachu i wykonanie nowego pokrycia), - wymianę instalacji odgromowej, - wymianę blacharki, rynien i rur spustowych, - demontaż okien stalowych i montażu okien PCV rozwieralnych i uchylno - rozwieralnych, - termomodernizację ścian i malowanie elewacji, - demontaż ścian PRO - MONTA na antresoli, - wykonanie podłogi z desek na antresoli, naprawę i cyklinowanie podłogi w sali oraz lakierowanie, - wymianę instalacji elektrycznej, opraw i osprzętu, - wymianę instalacji wod.- kan. i armatury sanitarnej, - demontaż nieczynnej instalacji grzewczej, - montaż ogrzewania nagrzewnicami (wraz z programatorami sterującymi) w Sali oraz grzejnikami w pozostałych pomieszczeniach, grzejniki w pomieszczeniach mokrych ocynkowane i malowane proszkowo, - węzeł cieplny wraz z AKPiA, - balustradę na antresoli i klatce schodowej (stalową, ocynkowaną, malowaną), - drzwi zewnętrzne stalowe malowane proszkowo. 2. Dodatkowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Koszt projektowanych robót do kwoty 420.000 zł brutto. - Nazwa wykonanego projektu powinna być zgodna z nazewnictwem określonym w prawie budowlanym i dostosowana do projektowanego zakresu robót budowlanych. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego opracowania. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: rzuty kondygnacji, opis techniczny), 2) inwentaryzacja wielobranżowa w zakresie wymaganym do wykonania kompletnego projektu, 3) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz infrastruktury zewnętrznej, 4) projekt instalacji ogrzewania rynien, 5) audyt energetyczny budynku, 6) ekspertyza konstrukcyjna, p.poż. i mykologiczna jeśli będzie wymagana, 7) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 8) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 9) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 10) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 11) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich i innych, 12) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 13) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę w terminie 1 tygodnia od zawarcia umowy stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 4) uzyskanie opinii czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę stosownego wniosku do podpisu przez Zamawiającego wraz z załącznikami), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information