Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont z wymianą instalacji grzewczej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-Maja 40c w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych

Order Newsletter: 1 Position: 86291 (oferta nr 2725931)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-12

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont z wymianą instalacji grzewczej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-Maja 40c w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont z wymianą instalacji grzewczej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-Maja 40c w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie całkowitego remontu budynku, w tym także: - demontaż i montaż nowej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami, - windę dla osób niepełnosprawnych, - remont generalny węzłów sanitarnych, - wymianę instalacji wod.-kan. w budynku, - pomieszczenia biurowe -klimatyzacja (chłodzenie), - instalację ogrzewania rynien, - wymianę wykładzin podłogowych na spawane PCV, - stolarka wewnętrzna drzwiowa do wymiany, - w części ogólnodostępnej zabezpieczyć wszystkie narożniki np. drewnianą osłoną, - naprawy tynków, gładzie, malowanie. 1.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego w zakresie zapewniającym wykonanie kompleksowego remontu budynku, 2) inwentaryzacja wielobranżowa w zakresie wymaganym do wykonania projektu, 3) ekspertyza konstrukcyjna wraz z niezbędnymi odkrywkami (dla określenia możliwości nadbudowy budynku), 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych, 8) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1)wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2)wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3)uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 4)uzyskanie opinii czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę stosownego wniosku do podpisu przez Zamawiającego wraz z załącznikami), 5)przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6)przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7)sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem ust. 9 wzoru umowy, 8)w przypadku, gdy ekspertyza konstrukcyjna wykaże możliwość nadbudowy budynku instalacje zaprojektować w sposób umożliwiający ich rozbudowę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 56 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) pien

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30