Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z adaptacją pomieszczeń na szczeniakarnię w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 135748 (oferta nr 2719711)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-08

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z adaptacją pomieszczeń na szczeniakarnię w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z adaptacją pomieszczeń na szczeniakarnię w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania w zakresie przebudowy pomieszczeń istniejącego garażu na pomieszczenia dla szczeniąt, obejmującej m.in. następujący zakres prac: - zasypanie kanałów z montażem odpływów kanalizacyjnego i krat ściekowych z podłączeniem do studni kanalizacyjnej, - wykonanie nowych posadzek wraz izolacją przeciwwilgociową i termiczną, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie sufitu z stg wraz z izolacją termiczną, - montaż wyciągów elektrycznych w istniejących otworach sufitowych oraz oświetlenie i zasilanie z podłączeniem do istniejącej instalacji, - wymurowanie kojców dla szczeniąt, - montaż i podłączenie ogrzewania podłogowego w wymurowanych kojcach oraz montaż grzejników ściennych, - wykończenie ścian płytkami do wysokości 1,8 m, malowanie pozostałej części ścian i sufitu farbą emulsyjną, z zastrzeżeniem ust. 3), dla wszystkich branż, obejmującej: projekty budowlane zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli będzie wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 4) kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno - użytkowy (opracowanie własne Zamawiającego). 1.3. Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym wzorem umowy. 1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 1.6. Termin realizacji zamówienia: - rozpoczęcie - w dniu zawarcia umowy - zakończenie - nie później niż 8 tygodni od rozpoczęcia robót budowlanych z zastrzeżeniem: realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z podziałem na poszczególne zakresy prac i w szczegółowych terminach określonych poniżej: 1) złożenie do organu architektoniczno-budowlanego kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami o decyzję o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych na realizację zadania w pełnym zakresie - w terminie nie później niż 4 tygodnie od zawarcia umowy, z tym, że dokonanie powyższego winno być poprzedzone: a) złożeniem do odbioru przez Zamawiającego całości projektów budowlanych zawierających wszystkie elementy projektu wykonawczego, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych na realizację zadania w pełnym zakresie oraz pozostałych opracowań projektowych, 2) realizacja całości robót budowlanych i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania: a) rozpoczęcie - w dniu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - w dniu uzyskania przyjęcia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych na realizację zadania, b) zakończenie - nie później niż 8 tygodni od rozpoczęcia robót budowlanych, 3) sprawowanie nadzoru autorskiego - z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia, 4) złożenie do organu nadzoru budowlanego kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana) - w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 56 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30