Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem - Etap I (I piętro) w budynku Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 77123 (oferta nr 2710905)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-27

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem - Etap I (I piętro) w budynku Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem - Etap I (I piętro) w budynku Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu.Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia (pomieszczenia nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108) obejmuje w szczególności: 1)roboty branża ogólnobudowlana: -wyniesienie sprzętu oraz mebli z remontowanych pomieszczeń, -demontaż stolarki drzwiowej, -skucie istniejącej posadzek z płytek, rozebranie istniejącego podkładu betonowego, -rozebranie istniejących okładzin ściennych, -wykonanie podkładu betonowego, wyprofilowanie spadków do kratek ściekowych, -wykonanie posadzki cementowej z oraz izolacji poziomych z taśmami i uszczelnieniami systemowymi, -ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych oraz płytek ściennych, -montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót malarskich, -wniesienie i montaż sprzętu oraz mebli, -wywóz odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek, 2)demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacyjnej - poziom I piętra, z przejściami przewodów przez strop parter/I piętro, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 3)demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania - poziom I piętra, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 4)demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji gazowej, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 5)wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej - poziom I piętra, układy rozproszone oraz zbiorczy układ wywiewny, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 6)demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej - poziom I piętra i dachu, instalacja zasilania urządzeń i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia, rozdzielnica T-3 wraz z WLZ do rozdzielnicy RG+TL, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 7)rozbudowę rozdzielnicy RG+TL w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 8)demontaż istniejącego oraz dostawa i montaż nowego wyposażenia technologicznego (I piętro) zgodnie z projektem technologicznym, -pozycje : 1.1 do 1.4, 1.11 do 1.17, 1.20 do 1.22, 1.23, 1.26, -pozycje : 8.1 do 8.2, 8.4 do 8.6, -pozycja 9.2, -montaż pozostałych istniejących urządzeń. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Pracownię Projektową ARCHI-TEC; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach;

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30